”Vi gil­lar att so­va länge, så det gör vi all­tid på jul­af­ton”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Da­gen fö­re julaf­ton kom­mer he­la min släkt från Stock­holm hit för någ­ra da­gar, det är så my­sigt, och vi har så ro­ligt till­sam­mans.

Lik­som i många and­ra fa­mil­jer har eg­na tra­di­tio­ner vux­it fram allt­ef­tersom.

– Vi gil­lar att so­va länge, så det gör vi all­tid på julaf­to­nen. När vi vak­nat äter vi en rik­tigt lång fru­kost. I sam­band med fru­kosten får al­la varsitt pa­ket som tom­ten va­rit och läm­nat hos oss på nat­ten.

Det är en tra­di­tion som fa­mil­jen in­te kan va­ra ut­an, me­nar Re­bec­ca.

– När al­la är be­låt­na ef­ter den långa fru­kosten bru­kar det va­ra lunch­tid och då är det dags för ge­men­sam pul­ka­åk­ning. Då klär vi på oss och går ut i bac­ken och åker pul­ka och dric­ker varm cho­klad. Det är skönt att kom­ma ut i fris­ka luf­ten och få rö­ra li­te på sig. Ef­ter det blir det Kal­le An­ka på tv, jul­bord, tom­te och mas­sor av klap­par. Men det bäs­ta är för­stås att få um­gås med fa­mil­jen och släk­ten och ba­ra ha det my­sigt.

EF­TER NY­ÅR ÄR ju­len slut för Re­bec­ca, då åker tom­tar­na ned i si­na lå­dor, me­dan stjär­nor och ljus­sta­kar får stå kvar en bra bit in i den mör­ka ja­nu­a­ri­må­na­den.

13

12

14

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.