”Jag har mer ’ luft’ i Hu­diksvall”

Leva & Bo - - Tre Stilar -

Ål­der: 55. Fa­milj: Sam­bo Kå­re Wig­forss, 65, mu­si­ker, fem barn och tre hun­dar.

Gör: Konst­när, fö­re­lä­ser, age­rar stöd­fa­milj åt ungdomar och djur­rätts­ak­ti­vist.

Bor: Lä­gen­het i Stock­holm och hus med ateljé i Hu­diksvall, som­mar­hus i Häl­sing­land. Hem­si­da: Ange­li­cawi­ik.se.

Instagram: @Ange­li­cawi­ik. Ak­tu­ell: Ut­ställ­ning Mi­va Gal­le­ry, Gö­te­borg, på­går till och med 9/12, ut­ställ­ning Mi­va Gal­le­ry, Stock­holm i ja­nu­a­ri. Sam­lings­ut­ställ­ning i Bor­deaux i de­cem­ber.

MYC­KET FÄRG Tav­lan som ­Ange­li­ca job­bar på he­ter ­Ple­ja­der­na som är nam­net på ett stjärn­sy­stem. ”Mi­na tav­lor har all­tid myc­ket män­ni­skor och fär­ger, se­dan har dju­ren kom­mit in mer och mer. För­ut var det mer mu­sik- och te­a­ter­bil­der. Ibland har jag svart­vi­ta pe­ri­o­der ock­så”, sä­ger Ange­li­ca.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.