”Det är myc­ket lop­pis­fynd, jag gil­lar ju ret­rosti­len”

Leva & Bo - - Hemma Hos Konstnären -

Dock är Ange­li­ca käns­li­ga­re för stress i dag och har tving­ats lä­ra sig att ta en sak i ta­get.

– Jag mås­te ha ba­lans. För­u­tom pa­ni­kång­es­ten, har jag cell­skräck och klaust­ro­fo­bi. Det var där­för jag skaf­fa­de atel­jén här i Hu­diksvall, jag har me­ra ”luft” här. Jag mås­te ha fri­het, det är där­för jag valt det här yr­ket.

Att Ange­li­ca ock­så är in­tres­se­rad av in­red­ning märks tyd­ligt i det om­bo­na­de hem­met i Hu­diksvall. Hon kal­lar det för en bland­ning mel­lan funkis, se­cond hand och ori­en­ta­liskt.

– Det är myc­ket lop­pis­fynd, jag gil­lar ju ret­rosti­len. Det ska kän­nas li­te som en te­a­ter, med sam­met, gar­di­ner och skyn­ken. Te­a­ter­fa­sci­na­tio­nen har all­tid fun­nits där, un­der konst­sko­le­ti­den i Gäv­le satt jag myc­ket på teat­rar och teck­na­de.

– Jag är ju li­te and­lig av mig och har träf­fat fle­ra me­di­er. Och en­ligt al­la dem har jag levt i Pa­ris i ti­di­ga­re liv, och hängt och um­gåtts i te­a­ter­kret­sar. Det­ta är ock­så nå­got som man ser i mi­na tav­lor. Lik­som dju­ren som kom­mit in mer och mer.

ANGE­LI­CA BE­RÄT­TAR ATT hen­nes sto­ra lyc­ka blev när hon bör­ja­de med li­to­gra­fi­er 2004. Då spred sig hen­nes konst på ett helt an­nat sätt ef­tersom fler ha­de råd att kö­pa.

– Jag får många per­son­li­ga brev, folk som tac­kar mig för att de blir gla­da av mi­na bil­der. Själv ser jag ba­ra me­lan­kolin.

7

RÖD SAM­MET

7 ”Bi­o­sto­lar­na kom­mer från Glas­hu­set, en gam­mal te­a­ter som låg på Sö­der­malm. Ma­rilyn-tav­lan har en konst­närsvän till mig som är död nu, Jan Lark­man, gjort. Den är gjord punkt för punkt med ras­ter”, be­rät­tar Ange­li­ca.

SOV­RUM

8 I sov­rum­met häng­er en del­fin­tav­la som hit­tills har sam­lat in 89 000 kro­nor med si­na li­to­gra­fi­er. Allt skän­ker Ange­li­ca till en or­ga­ni­sa­tion som käm­par mot del­fin­slakt.

STIL­LE­BEN

9 ”Bys­ten är gjord av en konst­när från Bar­ce­lo­na, vi ställ­de ut på sam­ma ­gal­le­ri i Bor­deaux. Bred­vid­står ­mam­mas konst­verk, ett fan­ta­si­djur”, sä­ger Ange­li­ca.

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.