Hem­lig­he­ten bakom rik­tigt god glögg

Rätt krydd­bland­ning, fle­ra sö­ta viner och rätt ser­ve­rings­tem­pe­ra­tur. Nu de­lar Åsa Orsvärn, chi­ef blen­der på Blos­sa, med sig av glögghem­lig­he­ter­na. – Man kan sä­ga att kryd­dor­na är glög­gens själ, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Annons -

Det finns en sak som ut­gör stom­men för en rik­tigt god glögg och det är en bra bas.

– Vår glögg är ba­se­rad på ett kal­kyl­blad från 1895 som kom­mer från Grönsted­ts Vin­han­del, av­slö­jar Åsa Orsvärn, chi­ef blen­der på Blos­sa glögg.

Även om ba­sen lik­nar den som gjor­des för över hund­ra år se­dan så har sma­ker­na för­änd­rats och slut­pro­duk­ten an­pas­sats ef­ter värl­den run­tom­kring.

– Vi­ner­na från den ti­den sma­kar in­te som viner gör idag, så det är kanske mer en tolk­ning av re­cep­tet, det har hänt så myc­ket. Vi har till ex­em­pel bli­vit duk­ti­ga­re på att ska­pa van­ligt bordsvin och är bätt­re på att bi­be­hål­la vi­ner­nas kva­li­tet, sä­ger Åsa Orsvärn.

Men det krävs mer än ett gott vin och någ­ra kryd­dor för att ta fram en smak­rik glögg.

– Det är en kom­bi­na­tion av viner med oli­ka ka­rak­tär. Det är van­ligt vin som se­dan blan­das med oli­ka ty­per av starkvi­ner el­ler sö­ta viner med starkvinsto­ner. Den ka­rak­tä­ren ska va­ra tor­kad frukt, kaf­fe, cho­klad­to­ner till­sam­mans med kryd­dor­na. Det är in­te ba­ra en kryd­da ut­an fle­ra ty­pis­ka jul­kryd­dor som man blan­dar till­sam­mans.

Kryd­dor­na (som kom­mer från ut­val­da od­la­re i Ki­na och Gu­a­te­ma­la) pro­vas och köps in un­der pe­ri­o­den au­gusti–sep­tem­ber året fö­re ak­tu­ell sä­song. De ex­tra­he­ras se­dan i sprit un­der fy­ra vec­kor och där­på föl­jer en fy­ra må­na­der lång mog­nads­lag­ring av krydd­bland­ning­en. All­ra vik­ti­gast är krydd­nej­li­kan som ba­lan­se­rar upp de and­ra kryd­dor­na.

– Man kan sä­ga att kryd­dor­na är glög­gens själ.

En an­nan vik­tig kom­po­nent är de sö­ta vi­ner­na som blan­das i.

– Man blan­dar fle­ra oli­ka sö­ta viner för att ge glög­gen ka­rak­tär, det hand­lar om sö­ta viner med starkvinsto­ner.

När det se­dan är dags för ser­ve­ring så finns det, en­ligt Åsa, fram­för allt en sak man bör tän­ka på för att få ut max­i­ma­la sma­ker.

– Du ska in­te vär­ma den så den ko­kar. Du ska vär­ma den nå­gon­stans mel­lan 50 och max 70 gra­der ef­tersom kok­punk­ten för al­ko­hol är läg­re än vat­ten. Att den är för varm vid ser­ve­ring kan le­da till att du får stic­ki­ga al­ko­ho­lång­or i nä­san i stäl­let för en kom­plex doft.

Den vik­ti­gas­te kryd­dan i glög­gen är krydd­nej­li­kan som ba­lan­se­rar upp de and­ra kryd­dor­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.