Hur klär jag gra­nen i år?

Hej, vil­ka är årets jultren­der när det gäl­ler pynt? Hur ska man klä gra­nen i år?

Leva & Bo - - Fråga Oss - STE­FAN H

Det finns många tren­di­ga sti­lar den­na jul och än­då fö­re­drar de fles­ta att pyn­ta tra­di­tio­nellt i rött och grönt. Na­tursti­len är ­fort­fa­ran­de jät­te­het med pry­lar i na­tur­ma­te­ri­al som trä och halm och med jul­grans­häng­en som ser ut som ren­horn. Den gra­fis­ka sti­len syns ock­så i gra­nen i form av svart­vi­ta de­ko­ra­tio­ner, gär­na i form av plis­se­rat pap­per. De var­ma me­tal­ler­na kom­mer stort i jul­ut­bu­det i år. Di­a­mant­for­ma­de häng­en i kop­par el­ler guld är in­ne. Nytt i ut­bu­det är ock­så de trans­pa­ren­ta glas­ku­lor­na. Den all­ra se­nas­te tren­den som ock­så är ny för i år är jul­granspynt i blått.

FÄRGSTÄNK. Runt hänge av pors­lin, 90 kro­nor, Ferm living.

BLAN­DAT. Tren­di­ga jul­grans­häng­en från La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.