Ange­li­ca Wi­ik trivs i hu­set i Häl­sing­land

För Ange­li­ca Wi­ik, en av Sve­ri­ges mest kän­da konst­nä­rer, var det ut­bränd­he­ten som sat­te fart på kar­riä­ren. – Min konst ba­ra ex­plo­de­ra­de! Jag blev san­na­re mot mig själv, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Text MARIA K BRO­MAN Foto COR­NE­LIA NORD­STRÖM

ATT ANGE­LI­CA WI­IK, 55, som väx­te upp i en konst­närs­fa­milj skul­le gå sam­ma väg som sin mor, Mar­got Öje­mark, kanske in­te är så för­vå­nan­de. – Jag gick ald­rig på da­gis ut­an satt bred­vid mam­ma och teck­na­de, klipp­te och klist­ra­de, myc­ket glit­ter, jag har all­tid gil­lat glit­ter, sä­ger Ange­li­ca Wi­ik. För mig har det ald­rig fun­nits nå­gon tve­kan om vad jag ska hål­la på med.

För­u­tom en pe­ri­od un­der ton­å­ren när hon gick en snic­kar­lin­je och var väl­digt mat­lag­nings­in­tres­se­rad. Nå­got som ock­så fick hen­ne att dri­va ett som­mar­kafé, Ingalun­da, i Häl­sing­land, i 16 år.

– Jag drev det på som­rar­na när jag in­te må­la­de. Men det väx­te och blev så stort att jag in­te hann med och tving­a­des släp­pa det.

Att Ange­li­ca som är född och upp­vux­en i Stock­holm över

1

2

3

3 Hu­set på 126 kvadrat är från bör­jan av 1900-ta­let.

RÖTT & GULT

1 ”Fil­men ’Ame­lie från Mont­mar­t­re’ in­spi­re­ra­de mig till rött och gult. Bor­det hit­ta­de jag på en lop­pis, det är fo­lie­pap­per som man må­lat på och se­dan täckt med kros­sat glas”, sä­ger Ange­li­ca.

ORI­GI­NAL

VI­TA KNU­TAR

2 ”String­lam­pan köp­te Kå­re på en lop­pis på Sö­der­malm”, sä­ger Ange­li­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.