För­fat­ta­ren Eme­lie Schepp gil­lar be­tong och glas

För­fat­ta­ren Eme­lie Schepp de­bu­te­ra­de med kri­mi­nal­ro­ma­nen ”Märk­ta för li­vet” som har sålt 200 000 ex­em­plar. Hem­ma in­re­der hon gär­na med be­tong och glas. - Min am­bi­tion in­red­nings­mäs­sigt är att det ska kän­nas an­norlun­da, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto HE­LEN KARLS­SON

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag gil­lar det råa och in­dust­ri­el­la med sto­ra glas­par­ti­er, ros­ti­ga de­tal­jer, väg­gar av be­tong, svart och vitt. För mig är det vik­tigt med sto­ra ytor och myc­ket för­va­ring. Jag blan­dar mer än gär­na det råa med de­tal­jer som kud­dar, kri­stall­kro­nor och ud­da mo­tiv i tav­lor.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Ytor­na. Vi bor på näs­tan tre­hund­ra kvadrat­me­ter och min am­bi­tion in­red­nings­mäs­sigt är att det ska kän­nas an­norlun­da och per­son­ligt men my­sigt, trots att det är stort och avskalat.

Vad in­spi­re­rar dig?

– In­spi­ra­tion hit­tar jag i tid­ning­ar, ma­ga­sin, på nä­tet och Instagram. In­red­ning hand­lar myc­ket om egen stil, tyc­ker jag. Att vå­ga tes­ta nya gre­jer men än­då håll kvar si­na gam­la fa­vo­ri­ter. Jag tror in­te på att sla­viskt föl­ja tren­der, det är ro­li­ga­re att ploc­ka guld­kor­nen.

Har du nå­gon fa­vo­rit­mö­bel hem­ma?

– Vi köp­te pre­cis en ny säng, ef­tersom jag so­ver så gott i den så jag mås­te nog sä­ga att den är min fa­vo­rit just nu. Det är en sand­fär­gad kon­ti­nen­tal­säng från Ekens.

Var skri­ver du som bäst?

– Jag skri­ver all­tid som bäst på mor­go­nen. Jag går upp kloc­kan sex, el­ler ti­di­ga­re, sät­ter mig med en kopp kaf­fe fram­för da­torn och skri­ver en tim­me in­nan jag väc­ker bar­nen. Vi äter fru­kost till­sam­mans, se­dan skjut­sar jag dem till sko­lan och fort­sät­ter skri­va fram till lunch med avbrott för en and­ra fru­kost kloc­kan tio. Ef­ter lunch lä­ser jag ige­nom det jag har skri­vit och gör änd­ring­ar. Res­ten av da­gen äg­nar jag åt in­ter­vju­er, sig­ne­ring­ar, re­sor, mö­ten och upp­da­te­ring­ar på so­ci­a­la kon­ton.

Vad gör du helst en le­dig lör­dag?

– Ef­tersom jag är mor­gon­pigg vak­nar jag ti­digt, väc­ker liv i man­nen som in­te är li­ka mor­gon­pigg och tar med ho­nom ut på en löprun­da. Ef­ter en lång fru­kost med fa­mil­jen nju­ter vi av Norr­kö­ping. Shop­par, ser en film på bio och äter på re­stau­rang. Jag är of­ta bort­rest och tyc­ker att det är vik­tigt att få de där läng­re stun­der­na med bar­nen, att hö­ra dem be­rät­ta om kom­pi­sar el­ler nya värl­dar i Mi­necraft med mun­nar­na ful­la av pann­ka­kor är otro­ligt­vär­de­fullt för mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.