Bond­ro­man­tik hem­ma hos Malin och Jo­han

När fa­mil­jen Kron­mar köp­te hu­set ha­de det stått orört i nä­ra 15 år. Nu har Malin och Jo­han re­no­ve­rat och fyllt det med nytt liv och mas­sor av spän­nan­de fö­re­mål. En fa­luröd sekelskiftesvilla in­redd i bond­ro­man­tisk stil!

Leva & Bo - - Innehåll - Text CE­CI­LIA GREN­DER Foto ANDRÉ DE LOISTED

”Jo­han är den som snick­rar och hjäl­per mig med al­la pro­jekt. Vill jag ha ett bord så snick­rar han ett”

FÖR ATT HIT­TA till Mal­ins fa­lurö­da sekelskiftesvilla i Skal­le­bo mås­te man svänga av sto­ra vägen i Lång­a­sjö och åka vi­da­re på en ring­lan­de grus­väg. Man pas­se­rar ett an­tal små­ländskt fa­lurö­da hus med vi­ta knu­tar. Någ­ra är om­sorgs­fullt re­no­ve­ra­de, and­ra vac­kert slit­na. Byn är in­te stor och på­min­ner om Astrid Lind­grens idyl­lis­ka Bul­ler­byn.

Sista hu­set i byn lig­ger längst norrut och är Mal­ins och Jo­hans. Det har fått nam­net Nor­re­gård och är om­gär­dat av ett röd­må­lat sta­ket med en pam­pig järn­grind som står på glänt. Själ­va går­den är pla­ce­rad en bit in på den sto­ra tom­ten och längs ena tomt­grän­sen lig­ger en röd, låg länga som förr an­vän­des som kok­hus. Ut­an­för tom­ten skym­tar snötäckt gran­skog och vack­ra sten­gärds­går­dar.

MED MYC­KET KÄR­LEK och en­vis­het har pa­ret ska­pat ett mo­dernt hem i ge­nu­in stil med plats för vack­ra vin­ta­ge­möb­ler och fi­na ting som Malin har sam­lat på sig. – Vi ha­de tur, det är i grun­den ett bra hus, sä­ger hon. Hon har en bond­ro­man­tisk in­red­nings­stil med frans­ka för­tec­ken. Det är ock­så den sti­len som hon för­med­lar i sin in­red­nings­blogg. Ge­nom åren har hen­nes föl­ja­re kun­nat lä­sa, först om re­no­ve­ring­en steg för steg och se­dan om Mal­ins lö­pan­de in­red­nings­pro­jekt som ald­rig tycks si­na.

Hu­sets al­la rum är in­red­da i vi­ta el­ler kräm­fär­ga­de to­ner med en svart ac­cent­färg för att ge ka­rak­tär och djup. Färg­sätt­ning­en är kon­se­kvent ge­nom­förd för att ska­pa har­mo­ni och ba­lans. Hem­met är fyllt av ovan­li­ga in­red­nings­de­tal­jer i ru­stik och lant­lig stil. Sam­ling­ar av ud­da fynd vac­kert ar­ran­ge­ra­de på skän­kar, bord, hyl­lor och skåp.

Från den vack­ra järn­säng­en fylld med antikt lin­ne och mju­ka kud­dar till det vi­ta vägg­skå­pet ovan­för

­skriv­bor­det i var­dags­rum­met full­prop­pat med små apo­teks­flas­kor, ud­da pors­lins­de­lar och an­ti­ka kak­for­mar.

Här finns mas­sor av spän­nan­de sa­ker att tit­ta på och för­und­ras över.

– Jo­han är den som snick­rar och hjäl­per mig med al­la pro­jekt. Vill jag ha ett bord så snick­rar han ett. Men ibland kan han få spel på mig. Som när jag vil­le gö­ra en vägg av kor­ru­ge­rad plåt i tesa­long­en, bred­vid den öpp­na spi­sen. Men fint blev det. Det er­kän­ner till och med Jo­han när den änt­li­gen kom på plats.

MALIN HAR ALL­TID va­rit en sam­la­re och hen­nes pryl­sam­ling ba­ra väx­er och väx­er. Där­för blev hon in­tres­se­rad av att star­ta en egen in­red­nings­bu­tik och säl­ja gam­malt och nött, blan­dat med hand­ploc­ka­de ny­till­ver­ka­de va­ru­mär­ken.

Det gam­la stal­let tvärs över grus­vä­gen som till­hör går­den och ti­di­ga­re har hyst fa­mil­jens häs­tar re­no­ve­ra­des upp och Malin sa upp sig från job­bet som mon­tör ef­ter 24 år.

I stal­let dri­ver hon nu Bu­tik Nor­re­gård som föl­jer sam­ma har­mo­nis­ka stil som det eg­na hem­met. Och det går bätt­re än för­vän­tat. Bu­ti­ken som har öp­pet mest på som­ma­ren och två da­gar i vec­kan samt stor­hel­ger un­der vin­ter­halv­å­ret säl­jer möb­ler, in­red­nings­de­tal­jer, smyc­ken och klä­der.

Nu­me­ra er­bju­der hon även kun­der­na en fi­ka på ter­ras­sen med ut­sikt över ”Bul­ler­byn”. För det finns de som kom­mer lång­vä­ga ifrån.

– För un­ge­fär ett år se­dan kom det en tjej som ha­de kört 80 mil för att kom­ma till min bu­tik. Jag frå­ga­de om hon ha­de and­ra ären­den här i Små­land men nej, hon kom en­dast för min skull och ha­de följt mig i min blogg i ett par år. Det är så­da­na kun­der som får en att fort­sät­ta med det man brin­ner för!

1

2

3

FRIDFULLT

1

Längst norrut i den lil­la byn Skal­le­bo lig­ger den char­mi­ga små­lands­går­den döpt till Nor­re­gård.

EGEN BU­TIK

Malin i en­trén till sin in­red­nings­bu­tik Bu­tik Nor­re­gård.

VINTAGEGLAS

2

3

Ett grädd­fär­gat vi­trin­skåp på punsch­ve­ran­dan rym­mer fa­mil­jens vack­ra vintageglas. Den slit­na bän­ken hit­ta­de de pa­ret i la­dan och ren­hor­nen hit­ta­de Jo­han och Filip när de var och vand­ra­de i Lapp­land.

103

11

9

AUK­TIONS­FYND

8

Det gam­la vägg­skå­pet ovan­för skriv­bor­det är fyn­dat på auk­tion och fyllt med min­nen och sa­ker som kan va­ra bra att ha nä­ra till hands, vack­ra ljus, ud­da pors­lins­de­lar och små va­ser.

GOLV BLEV BORD

9

Skriv­bor­det i ar­bets­rum­met har Jo­han gjort av gam­la golv­brä­dor. Taklam­por­na har sut­tit i ett tåg. Ar­kiv­skå­pet har Malin köpt på en auk­tion och må­lat med svart lin­ol­je­färg.

GÄST­TO­A­LETT

10

Stäm­nings­fullt stil­le­ben på hyl­lan i gäst­to­a­let­ten. Väg­gar­na är kläd­da i pärl­spont må­lad i en beige ny­ans.

VIL­SAMT

11

Ro­man­tiskt sov­rum i vitt med ro­sa de­tal­jer. Den lil­la dör­ren le­der in till Mal­ins walk in clo­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.