NA­TUR­NÄ­RA

Leva & Bo - - Tre Stilar -

Brons ger en ele­gant käns­la och ska­par en so­ber en­tré till­sam­mans med gir­lang­er av väl­dof­tan­de gran­ris. Girlangen kan bin­das själv el­ler be­stäl­las i en bloms­ter­af­fär. Trap­pan kan­tas av vi­ta ljus i cy­lin­der­va­ser, 71 kro­nor styck, Gra­nit. På en far­stu un­der tak kan man pla­ce­ra ett halv­bord mot väg­gen och ar­ran­ge­ra ett juls­til­le­ben. Li­kaså är det fint att ord­na en stor hög med fi­na julpa­ket. Vi be­ställ­de en odeko­re­rad krans av grön cy­press som vi lin­da­de med brons­fär­ga­de band. I mit­ten häng­de vi ett fång med jul­ku­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.