Tre snab­ba med åsa orsvärn

Leva & Bo - - Annons -

Kan jag lag­ra glögg?

– Jag pro­va­de en tio år gam­mal lätt­glögg på en prov­ning och al­la duk­ti­ga tes­ta­re trod­de att det var ett rik­tigt bra vin. För med ti­den så för­svin­ner glöggka­rak­tä­ren och den blir mer lik starkvin. Det är fullt drick­bart men den kom­mer allt­så att sma­ka an­norlun­da. Sma­kar det gott är det ba­ra att dric­ka!

Har du nå­got an­norlun­da tips på hur man kan an­vän­da glögg?

– Jag bru­kar ha det som är kvar från fö­re­gå­en­de sä­song i mat­lag­ning­en. Det är jät­te­gott i ex­em­pel­vis kött­färs­sås. Det är ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser.

Finns det nå­got man bör und­vi­ka till glögg?

– Att äta färsk frukt fun­kar in­te rik­tigt bra till glögg, det blir en kons­tig sma­kupp­le­vel­se. Jag har tes­tat ana­nas och det var ing­et vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.