”Mixa, mat­cha och få en hel jul­ser­vis”

Lou­i­se Adel­borgs klas­sis­ka ser­vis Swe­dish Gra­ce från 1930 har fått en ny vintrig de­kor av form­gi­va­ren Ka­ta­ri­na Bri­e­di­tis. – De­ko­ren för­vand­lar de re­dan be­fint­li­ga de­lar­na och fär­ger­na till jul och det är jag nöjd med.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Var det svårt att gö­ra om Swe­dish Gra­ce?

– Ja det var en ut­ma­ning för den är så väl­känd och po­pu­lär med en ut­ta­lad form och de­kor. Jag har ploc­kat upp de be­fint­li­ga fär­ger­na som pu­der­ro­sa och lind­bloms­grönt, som egent­li­gen in­te alls är ju­li­ga, men med det nya mönst­ret fun­ge­rar det fint.

Din re­la­tion till Swe­dish Gra­ce?

– Jag är in­te upp­vux­en med den, men jag kän­de myc­ket väl till den.

Fick du fria hän­der?

– Ja. Upp­dra­get var att läg­ga till yt­ter­li­ga­re en funk­tion till de re­dan be­fint­li­ga de­lar­na. Nu kan man mixa och mat­cha med de de­lar man har och på så sätt få en hel jul­ser­vis.Vad är det för möns­ter?

– Det är myc­ket de­tal­jer att tit­ta på, här finns myc­ket att upp­täc­ka.

Det är en kul­ljus­sta­ke, mist­lar, jul­fåg­lar och snö­kri­stal­ler. Det är ett fan­ta­si­möns­ter med sa­ker som jag tyc­ker är vintri­ga.

Var fick du in­spi­ra­tion ifrån?

– Jag tit­ta­de på de tun­na sir­li­ga lin­jer­na i de­ko­ren och re­li­e­fen. Win­ter har en spröd de­kor för jag vil­le job­ba vi­da­re på skör­he­ten som jag tyc­ker att ser­vi­sen har.

Blir det fler de­lar?

– Ja, det är möj­ligt.

Hur du­kar du ditt jul­bord?

– Bro­kigt! Ibland är ju­len röd, ibland är den vit, det be­ror på till­fäl­let. Jag har ock­så de­sig­nat många juldu­kar ge­nom åren så jag tar nå­gon av dem.

Fa­vo­rit på jul­bor­det?

– Skink­mac­kan är jul för mig. Go­da os­tar och god stark se­nap vill jag ock­så ha.

SJU NYA SÄSONGSDELAR. Lou­i­se Adel­borgs po­pu­lä­ra ser­vis Swe­dish Gra­ce har fått en ny vintrig de­kor av form­gi­va­ren­Ka­ta­ri­na Bri­e­di­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.