Tip­sen: Så fix­ar du bäs­ta glöggming­let

Smak­ri­ka hård­os­tar, snit­tar och sco­nes. Här är till­tug­gen som över­ras­kar gäs­ter­na när du ska bju­da in till vin­terns glöggming­el.

Leva & Bo - - Nyfiken På -

De­cem­ber må­nad in­ne­bär att det är hög tid för att bju­da in gran­nar, vän­ner och be­kan­ta till ad­ventsmys. Nu de­lar Åsa Orsvärn, Chi­ef Blen­der på Blos­sa, med sig av si­na bäs­ta tips in­för vin­terns till­ställ­ning­ar.

– De klas­sis­ka till­be­hö­ren som pep­par­ka­kor och äde­lost fun­ge­rar i stort sett all­tid, och är of­ta nå­got som folk för­vän­tar sig ska fin­nas på en glöggbjud­ning, sä­ger Åsa Orsvärn.

Ad­vents­ming­el be­hö­ver in­te all­tid in­ne­bä­ra att du slår på sto­ra trumman ut­an det kan ock­så va­ra mer blyg­samt, men tänk på att gäs­ter­na in­te över­le­ver på en­dast pep­par­ka­kor och glögg.

Vill man för­nya sig li­te vad gäl­ler det som bjuds så kan ma­ti­ga snit­tar, små mac­kor och os­tar va­ra bra att kom­plet­te­ra med och det bry­ter av bra mot den sö­ta glög­gen.

– Star­ka och smak­ri­ka hård­os­tar pas­sar ut­märkt som till­tugg till glögg. Char­ku­te­ri­er fun­kar ock­så jät­te­bra, tip­sar Åsa Orsvärn.

Men det kan även va­ra spän­nan­de att tän­ka li­te ut­an­för box­en. Själv­klart kan du ser­ve­ra pep­par­ka­kor och lus­se­kat­ter – men vå­ga ock­så tes­ta nå­got nytt.

– Nå­got som pas­sar per­fekt till glögg är ny­gräd­da­de sco­nes och fi­kon­mar­me­lad - el­ler var­för in­te rökt lax med dillcré­me som ser­ve­ras på en to­ast.

Tänk på att det ba­ra är fan­ta­sin som sät­ter grän­ser­na.

– För myc­ket sött till en söt pro­dukt kan bli job­bigt. Så att ha nå­got salt som bry­ter av mot glög­gen kan va­ra trev­ligt, men det kan räc­ka med en julko­la med ex­em­pel­vis havs­salt på.

Själv­klart kan du ser­ve­ra pep­par­ka­kor och lus­se­kat­ter – men vå­ga ock­så

tes­ta nå­got nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.