STÄLL LJUST OCH SVALT

Leva & Bo - - Smarta Tips -

2Sköt­sel­råd (i kru­ka): Ef­tersom jul­ro­sen egent­li­gen är en ute­växt trivs den all­ra bäst om den får stå svalt och så ljust som möj­ligt. Bra plat­ser är in­gla­sa­de bal­kong­er och ute­rum, som­mar­stu­gor och and­ra plat­ser med sval tem­pe­ra­tur. Lätt och jämn fuk­tig­het är ock­så bra.

Sköt­sel­råd (snitt­blom­ma): Som snitt­blom­ma är jul­ri­sen re­la­tivt håll­bar, men den kan va­ra li­te svår att dra vat­ten. Där­för är det vik­tigt med att långt nytt snitt på var­je stjälk. Dess­utom gans­ka varmt vat­ten – gär­na från 30 plus­gra­der än­da upp mot 50 plus­gra­der.

Tips: Nä­ring har ing­en di­rekt in­ver­kan på blom­man. Där­för kan det va­ra bätt­re att by­ta vat­ten och snit­ta om stjäl­kar­na. Håll­bar­he­ten för­längs om blom­mor­na pla­ce­ras svalt. Du kan ock­så vär­ma stjäl­kens snit­ty­ta för att få blom­man att hål­la sig läng­re. Det kan va­ra bra att kän­na till att jul­ro­sen är myc­ket gif­tig, spe­ci­ellt ro­ten.

RO­MAN­TISK. Jul­ro­sen finns bå­de som kruk­växt, för ut­om­hus­bruk samt

som snitt­blom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.