PLA­CE­RA LJUST

Leva & Bo - - Smarta Tips -

9Sköt­sel­råd: Pla­ce­ra ljust och ut­sätt in­te för kall­drag. Den tap­par lätt bla­den om den ut­sätts för ky­la och tål in­te en tem­pe­ra­tur un­der tolv plus­gra­der. Även fli­tig vatt­ning ökar ris­ken för att bla­den ska tap­pas. Där­för är det vik­tigt att den får tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na.

Tips: Tänk på att pla­ce­ring över ele­ment snabbt tor­kar ut jor­den. Du be­hö­ver in­te ge jul­stjär­nan nå­got nä­rings­till­skott. Jul­stjär­nan­går även att an­vän­da som snitt­blom­ma. Men då mås­te snit­ty­tan för­slu­tas så att in­te växtsaf­ten rin­ner ut. Dop­pa den snabbt i ko­kan­de vat­ten el­ler håll den snabbt över en ljuslå­ga. Sätt den se­dan i rumstemp­ere­rat vat­ten.

FOTO: BO­DIL BER­GQVIST

RÖ­DA BLAD. Jul­stjär­nan­har ly­san­de rö­da, ibland ro­sa el­ler vi­ta, hög­blad ut­an­för den gu­la blom­ställ­ning­en. Kan bli upp till fy­ra me­ter hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.