Hem­ma hos Pa­o­lo Ro­ber­to är köks­bor­det i fo­kus

Mat och trä­ning står i cent­rum hem­ma hos för­fat­ta­ren och fö­re­lä­sa­ren Pa­o­lo Ro­ber­to. I hu­set med 18 föns­ter ba­kar han piz­za, brot­tas och bju­der vän­ner på mid­da­gar.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto COR­NE­LIA NORD­STRÖM

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Det är helt an­pas­sat ef­ter mig. Jag har re­no­ve­rat bo­stads­rät­ter se­dan bör­jan på 90-ta­let och gjort bra af­fä­rer men det här är förs­ta gång­en som jag har byggt nå­got helt nytt ef­ter vad jag själv be­hö­ver. Det har va­rit väl­digt ro­ligt att byg­ga nå­got från grun­den men det sägs att man ska byg­ga tre hus in­nan man är helt nöjd.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Mitt hus är som en be­tong­bun­ker, det är egent­li­gen ba­ra är ett stort rum. In­spi­ra­tio­nen är ita­li­ensk 20-tals funk­tio­na­lism. Jag har 18 föns­ter som är tre me­ter hö­ga, en piz­zaugn och ro­mers­ka ring­ar som häng­er från ta­ket. Mitt hem är an­pas­sat för att man ska kun­na va­ra till­sam­mans.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag kö­per in­te in­red­ning så of­ta, sna­ra­re så för­sö­ker jag ploc­ka bort. Jag är en kre­a­tiv typ så jag mås­te ha det struk­tu­re­rat runt om­kring mig. Men jag gil­lar att kö­pa med mig sa­ker från mi­na re­sor.

Ditt var­dags­rum är ju li­te spe­ci­ellt …

– Mitt var­dags­rum be­står av en brot­tar­mat­ta! Jag har ing­en sof­fa och ing­en tv. Jag skul­le ald­rig sit­ta i sof­fan, var­för ska jag då ha en? Nu kan jag trä­na hem­ma i stäl­let, jag kör många små, kor­ta pass. Mitt hem är i prin­cip ett kök och en trä­nings­lo­kal. Allt man be­hö­ver i li­vet, mat och trä­ning!

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Jag har någ­ra gal­na idéer men jag mås­te kol­la om de ens är möj­li­ga först. Jag har pre­cis öpp­nat re­stau­rang och skri­ver på näs­ta bok så jag för­sö­ker att hål­la ne­re på hem­ma­pro­jek­ten så myc­ket som möj­ligt.

När trivs du som bäst hem­ma?

– När hu­set är fyllt med vän­ner och många barn. El­den brin­ner i piz­zaug­nen och vi dric­ker ett gott vin till ma­ten.

Hur ser ditt kök ut?

– Jag har ett rik­tigt in­du­stri­kök som är byggt för att va­ra prak­tiskt och in­te för att det ska se fint ut. Mat­bor­det står i cent­rum hem­ma, det är vik­tigt att ha ett bord där det får plats många. Ef­tersom jag la­gar ma­ten tyc­ker jag om att kun­na pra­ta med al­la när jag står vid spi­sen.

Har du nå­gon köksfa­vo­rit?

– Jag äls­kar min spis från Ber­taz­zo­ni. Ba­ra ita­li­e­nar­na kan gö­ra en så­dan spis, den är en rik­tig Rolls-Royce. Själv­klart har jag gasspis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.