Vit jul i Mal­ins mex­ite­gel­vil­la vid Daläl­ven

I Djurås i Da­lar­na bor fa­mil­jen Högs­ved–Karls­son. Den vi­ta mex­ite­gel­vil­lan lig­ger in­bäd­dad i snön och ne­dan­för slän­ten skym­tar man den frus­na Daläl­ven.

Leva & Bo - - Innehåll - Av AN­NA AHLHOLM Foto SOFI SYKFONT

HU­SET LIG­GER PER­FEKT. Med 15 mi­nu­ters bil­re­sa till Borlänge, nä­ra till sko­lan och na­tu­ren in­på knu­ten har ­fa­mil­jen allt de öns­kar på be­hag­ligt av­stånd. Vil­lan från 1968, som från bör­jan bygg­des till sko­lans rek­tor, är stor. – Hu­set är re­jält och vi har ing­en plats­brist di­rekt, skrat­tar Malin.

– Rym­den i hu­set gjor­de att vi föll di­rekt, sä­ger Hasse. När vi tit­ta­de på hu­set kän­des det hem­trev­ligt trots att det in­te ha­de re­no­ve­rats se­dan det bygg­des.

2011 bör­ja­de Hasse och Malin var­samt re­no­ve­ra och ska­pa det hem fa­mil­jen läng­tat ef­ter. All el drogs om och elementen togs bort när jord­vär­me och golv­vär­me in­stal­le­ra­des. Kök, bad­rum och tvätt­stu­ga revs för att

”Jag un­nar mig of­ta snitt­blom­mor. Gär­na så att det finns i var­je rum”

byg­gas om. Till Mal­ins gläd­je hit­ta­des råspont un­der tak­du­ken när un­der­ta­ket skul­le ri­vas. Tak­du­ken togs ner och råspon­ten kun­de må­las vit.

DET VI­TA ÄR ett ge­nom­gå­en­de te­ma och ett själv­klart val för Malin och Hasse. Vi­ta väg­gar, vi­ta snic­ke­ri­er och vi­ta möb­ler.

– Det blan­dar vi upp med möb­ler och pry­lar i trä, me­tall och and­ra spän­nan­de ma­te­ri­al. Jag för­sö­ker hit­ta min egen stil och för­sö­ker blan­da nytt och nött. Jag kan bli för­äls­kad av att kom­ma in i en in­du­stri­lo­kal där allt of­tast är rufft och avskalat, sä­ger Malin.

– Jag gil­lar oli­ka sti­lar och blan­dar det jag tyc­ker om. Det kan va­ra allt från det jag hit­tat på tip­pen till det jag köpt på Svenskt tenn.

En­trévå­ning­en har tre sov­rum, bad­rum, kök och var­dags­rum. He­la hu­set flö­dar i ljus från de sto­ra fönst­ren som vet­ter ut mot Daläl­ven. I käl­la­ren finns sto­ra ytor för um­gänge med öp­pen spis, och ock­så tvätt­stu­ga, bad­rum, ba­stu och ett sov­rum. Här finns även två sto­ra för­råd och mat­käl­la­re.

FA­MIL­JENS FAVORITPLATS ÄR kö­ket som är stort och öp­pet och lig­ger i an­slut­ning till var­dags­rum­met. Här be­fin­ner sig gär­na al­la till­sam­mans. Nå­gon pyss­lar, nå­gon la­gar mat och nå­gon tit­tar på tv.

Kö­ket är hjär­tat i hu­set. Här fi­ras ju­len ock­så med he­la tjoc­ka släk­ten.

– Att al­la kan sit­ta runt sam­ma bord och äta är my­sigt. De ge­ne­rö­sa bänky­tor­na är per­fek­ta då vi du­kar upp jul­buffén med dess god­sa­ker.

Det pyss­las myc­ket i den här fa­mil­jen. Det klipps och klist­ras vid köks­bor­det och i prin­cip al­la julde­ko­ra­tio­ner är hem­ma­gjor­da.

I jul­gra­nen häng­er eg­na pap­persde­ko­ra­tio­ner och

”Jag kan bli för­äls­kad av att kom­ma in i en in­du­stri­lo­kal där allt är avskalat”

ovan­för mat­bor­det häng­er det vimplar som Malin gjort. Att in­red­ning och ska­pan­de hör till Mal­ins störs­ta in­tres­se går in­te att ta mis­te på. Hon in­stagram­mar även och har drygt 9 000 föl­ja­re. Malin tyc­ker in­te att man ska va­ra rädd för att hit­ta sin egen stil och blan­da nytt och gam­malt.

– Jag lå­ter klack­skor­na stå fram­me till­sam­mans med man­nens gi­tar­rer, allt för att ska­pa spän­nan­de blick­fång. Nå­got jag un­nar mig of­ta är snitt­blom­mor. Det får gär­na fin­nas blom­mor i var­je rum, be­rät­tar Malin.

JU­LEN ÄR EN hög­tid som upp­skat­tas av he­la fa­mil­jen. Da­gen in­nan julaf­ton kom­mer al­la bar­nen hem och fa­mil­jen kör up­pe­sit­tar­kväll med dopp i gry­tan. Jul­skin­kan spri­der sin här­li­ga doft i kö­ket och var­dags­rum­met. Jul­gra­nen åker Hasse och kö­per hos den lo­ka­la bloms­ter­hand­la­ren och fa­mil­jen pyn­tar den till­sam­mans.

– Vi har haft någ­ra år när Hasse har fix­at gra­nen själv i sko­gen, men det har slu­tat med att bar­nen har gri­nat för att den är så ful, skrat­tar Malin.

Så nu­mer är det kö­pegran som gäl­ler. På julaf­ton kom­mer öv­ri­ga släk­ten för att fi­ra ju­len. En vik­tig tra­di­tion är Mal­ins mam­mas jul­gröt med man­del som al­la vän­tar spänt på för att se vem som ska få öns­ka sig nå­got. Tom­ten som kom­mer är gi­vet­vis ock­så ob­li­ga­to­risk.

Julaf­ton blir en lång dag med ge­men­skap, tra­di­tio­ner och skratt.

1

2

3

4

8

9

10 SOV­RUM­MET

En hurts från Ikea fun­ge­rar som säng­bord. Slit­na jeans häng­er fram­me som de­kor. SVART­VITT

Sig­ne sit­ter och ­plug­gar i sitt rum. Den gam­la plå­ten som age­rar an­slags­tav­la har Malin hit­tat i en la­da hos en kom­pis. STIL­LE­BEN

Ovan­för by­rån häng­er en rund spe­gel som Malin hit­tat på lop­pis. An­sikts­fi­gu­ren är arvegods. Över­allt i hu­set ­hit­tar man vack­ra stil­le­ben som Malin ska­pat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.