Njut av pyn­tet och god­sa­ker­na

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER re­dak­tör LE­VA & BO

NÄR DET BA­RA är da­gar kvar till julaf­ton hop­pas jag att du lå­ter bli att stres­sa! Och i stäl­let nju­ter av pynt, god­sa­ker och my­si­ga glöggstun­der.

Be­hö­ver du tips och här­li­ga idéer som ger dig den rät­ta stäm­ning­en? Bli in­spi­re­rad av här­li­ga rum på si­dan 16. Bor­det är du­kat med röd duk, sto­ra fång med blom­mor och ljuslyk­tor. En ru­stik käns­la som pas­sar fint till jul, bå­de i stan och på lan­det.

Gra­nen ska för­stås kläs nu. Har du trött­nat på den van­li­ga gra­nen kanske en tall, enbuske el­ler mi­ni­gran kan pas­sa! Li­te gran­ris i en vas räc­ker ock­så långt. Allt na­tur­nä­ra känns helt rätt. Pyn­ta med pep­par­ka­kor, ku­lor, hjär­tan el­ler le­van­de ljus. Idéer­na hit­tar du på si­dan 34.

Ki­ka in i två jul­fi­na dröm­hem där stäm­ning­en är ma­gisk. Jen­nie och Mårten fi­rar en jul i vitt, med mas­sor av små gra­nar och gran­ris som ­de­ko­ra­tion. Njut av det fi­na hem­met på si­dan 24.

Ka­ta­ri­na och Mats fi­rar jul på glas­ve­ran­dan med mas­sor av le­van­de ljus och rö­da de­tal­jer, ki­ka in på si­dan 46.

Dess­utom får du shop­ping­tips, tren­di­ga jul­grup­per, go­da och enk­la rät­ter till jul­bor­det och här­ligt jul­go­dis som pas­sar att gö­ra da­gar­na fö­re jul. Vi har valt ut bub­bel i oli­ka pris­klas­ser.

Jag öns­kar dig en stäm­nings­full och här­lig jul!

”Allt som kom­mer från na­tu­ren känns helt rätt”

Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.