Så gör du för att hål­la gra­nen vac­ker

Ent­re­pre­nö­ren An­na Ben­son väx­te upp bland jul­grans­od­ling­ar­na i Små­land. Nu har hon skri­vit en bok om gra­nens histo­ria och om hur du får jul­gra­nen att hål­la sig så vac­ker som möj­ligt.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Var­för skri­ver en konst­när en bok om gra­nar?

– Jag föd­des i en gran­fa­milj i gran­sko­gen i Små­land. Min far har od­lat och sålt jul­gra­nar i 40 år. Själv var jag 12 år när jag sål­de jul­gra­nar för förs­ta gång­en. Jag tyc­ker väl­digt myc­ket om gra­nar!

Hur många oli­ka sor­ter finns det?

– Jät­te­många, men fy­ra sor­ter är van­li­gast. Det säljs un­ge­fär tre mil­jo­ner jul­gra­nar i Sve­ri­ge var­je år och 80 pro­cent av dem är röd­gra­nar. Den väx­er vilt i vå­ra sko­gar och dof­tar all­ra mest. Se­dan kom­mer kungs­gra­nen, den od­las, bar­rar li­te och är gra­nar­nas Roll­sRoyce. Se­dan finns sil­ver­gran och blågran, de bar­rar ock­så spar­samt.

Tren­di­gas­te gra­nen?

– Kungs­gran blir allt van­li­ga­re, spe­ci­ellt i stor­stä­der­na. Myc­ket för att den är så lätt att skö­ta. An­nars så är det hett med en jul­tall. Men det kan va­ra svårt att hit­ta jul­tall, de od­las in­te i Sve­ri­ge. När det gäl­ler pynt så säl­jer vi myc­ket svar­ta jul­grans­ku­lor i år. Bäs­ta tip­sen för att gra­nen in­te ska bar­ra?

– Det är fem steg som gäl­ler. Välj en färsk gran, den ska va­ra hug­gen så sent som möj­ligt. Ge gra­nen ett färskt snitt, pre­cis som med snitt­blom­mor. Be jul­grans­för­säl­ja­ren om hjälp. Vatt­na myc­ket, sär­skilt de två förs­ta två dyg­nen. En jul­gran får ald­rig tor­ka ur. Mel­lan­lan­da gra­nen. Choc­ka in­te gra­nen med sto­ra tem­pe­ra­tur­skill­na­der. Ställ in­te gra­nen nä­ra en vär­me­käl­la.

Hur pyn­tar du din gran?

– Of­ta med rö­da ku­lor, glit­ter, stjär­na och be­lys­ning. Jag gil­lar att ha små ljus i gra­nen.

Vad har du för jul­grans­fot och mat­ta?

– Det finns su­persnyg­ga föt­ter och det är vik­tigt att väl­ja rätt. Kungs­gra­nen dric­ker fem li­ter förs­ta dyg­net och be­hö­ver rätt fot för det. Själv har jag en fot av plåt.

Mås­te man ha en topp­stjär­na?

– Egent­li­gen in­te. Det kan va­ra svårt att hit­ta en snygg topp­stjär­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.