”Jag skul­le helst bo på lan­det”

Hem­ma hos mu­si­kern och låt­skri­va­ren So­fia Karls­son kryl­lar det av lop­pis­fynd och vack­ra in­stru­ment. I julklapp öns­kar hon sig en tratt­gram­mo­fon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto PE­TER HOL­GERS­SON

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag kör gans­ka myc­ket vin­tage, jag gil­lar äk­ta ma­te­ri­al som kop­par och trä. Mest häng­er jag i min lil­la ateljé och där är det kre­a­tivt ka­os som rå­der, jag har in­te ett stä­dat skriv­bord om vi sä­ger så. När jag job­bar gil­lar jag att ha färg runt mig så i atel­jén är det grönt och li­la.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att jag kan se him­len och att jag har träd ut­an­för. Ef­tersom jag egent­li­gen vill bo på lan­det men bor i stan tyc­ker jag om att ha grönt ut­an­för fönst­ret.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– I Pa­ris el­ler på lop­pis. Stock­holmslop­pi­sar har in­te myc­ket att kom­ma med, där hit­tar jag of­tast ing­et. Men på lands­byg­den är lop­pi­sar­na jät­te­bra! Jag kö­per gär­na tall­ri­kar och har näs­tan ing­et pors­lin som mat­char.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Na­tu­ren in­spi­re­rar mig all­tid, att va­ra ute i skog och mark. Se­dan blir jag in­spi­re­rad av att re­sa och se nya plat­ser.

Hur pyn­tar du ditt hem in­för ju­len?

– Ef­tersom jag tur­ne­rar näs­tan he­la de­cem­ber sät­ter jag upp jul­stjär­nor­na re­dan i mit­ten på no­vem­ber. Då hin­ner jag fi­ra li­te i för­väg. Tom­tar­na och gra­nen får där­e­mot vän­ta li­te.

Vil­ken mu­sik lyss­nar du på?

– Min älsk­lings­ski­va att lyss­na på i jul­ti­der är Ai­mee Manns ”One mo­re” drif­ter in the snow.

Vil­ken är din fa­vo­rit­mö­bel hem­ma?

– Min mans kontra­bas står här hem­ma i ett hörn och är väl­digt fin! Jag har in­te så myc­ket möb­ler så jag får väl­ja den. Jag in­re­der myc­ket med gam­la in­stru­ment, i julklapp öns­kar jag mig en tratt­gram­mo­fon.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Vi ska gö­ra om be­lys­ning­en i bad­rum­met, vil­ket jag verk­li­gen ser fram emot! Just lam­por­na i bad­rum­met är ju jät­te­vik­ti­ga, det är där man bör­jar da­gen och mö­ter sig själv för förs­ta gång­en var­je mor­gon.

Vad gör du helst en vin­ter­kväll?

– Då äter jag god mat med min fa­milj och män­ni­skor jag tyc­ker om. Se­dan av­slu­tar vi kväl­len med att spe­la lå­tar ihop. Vad bju­der du di­na vän­ner på för mat?

– Jag tyc­ker mest om att ba­ka fak­tiskt, så nu i jul blir det knäc­ke­bröd och saff­rans­bul­lar. Men jag äter gär­na bo­euf bour­guig­non el­ler coq au vin på vin­tern,tern, mat som gör att man or­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.