”Hos oss fi­rar vi jul i tre må­na­der”

Hos Jen­nie och Mårten i Härnö­sand är ju­len lång och för­be­re­del­ser­na­bör­jar re­dan i ok­to­ber. Gran­ris, ama­ryl­lis och hy­a­cin­ter bi­drar till stäm­ning­en men det är fa­mil­jen, pyss­let och lug­net in­nan jul som är det vik­ti­gas­te.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text HE­LE­NA KÖHL Foto CE­CI­LIA MÖL­LER Styling EMMA OLAI

Jen­ni­es och Mår­tens triv­sam­ma vil­la lig­ger på en vac­ker halvö, tio mi­nu­ters pro­me­nad från kust­sta­den Härnö­sands cent­rum. Hu­set är byggt 1944 och de se­nas­te tolv åren har Jen­nie och Mårten bott här. Un­der ti­den har hu­set to­tal­re­no­ve­rats och fått fle­ra nya ut­bygg­na­der. Hem­met är ljust, en­kelt och hem­trev­ligt in­rett. Vit­må­la­de golv och pärl­spont un­der­stry­ker den lant­li­ga sti­len som Jen­nie gil­lar.

– Vi har job­bat på med hu­set se­dan dag ett. Vårt mål var att få så myc­ket som möj­ligt klart in­nan vi skaf­fa­de barn. Det vi­sa­de sig va­ra smart tänkt av oss, nu be­hö­ver vi ba­ra un­der­hål­la hu­set och kan äg­na ti­den åt att nju­ta av fri­ti­den och fa­mil­jen i stäl­let, sä­ger Jen­nie.

JU­LEN ÄR HÖJD­PUNK­TEN på året för fa­mil­jen, men att stres­sa med jul­bak, pyn­tan­de och an­nat fix i de­cem­ber är ingen­ting för dem. Förs­ta ad­vent ska allt va­ra klart så att det finns god tid för det som är vik­ti­gast: att my­sa.

”Det är vik­tigt för mig att pyn­ta he­la hu­set, det ska va­ra än­da ut­i­från en­trén och in till skaf­fe­ri­et”

– Jag job­bar myc­ket i de­cem­ber, då det är hög­sä­song i bu­ti­ken, så den tid jag in­te ar­be­tar vill jag helst ba­ra va­ra le­dig och hit­ta på ro­li­ga sa­ker med fa­mil­jen, sä­ger Jen­nie.

För att hin­na med allt och ha rik­tigt god tid för att verk­li­gen kun­na nju­ta av för­be­re­del­ser­na och allt som har med ju­len och ad­vent att gö­ra, bör­jar de så smått re­dan i ok­to­ber.

– Då tar jag med mig flic­kor­na ut i sko­gen för att sam­la na­tur­ma­te­ri­al. Vi le­tar ef­ter fi­na pin­nar, kot­tar, mos­sa, gran­ris och an­nat vi kan an­vän­da till pynt se­na­re. Bar­nen är minst li­ka för­tjus­ta i för­be­re­del­ser­na som jag och myc­ket tid går åt till pys­sel av oli­ka slag.

– Eng­la är en duk­tig hjälp­re­da som gär­na är med och bin­der kran­sar och vi­ker jul­gra­nar av gam­la böc­ker. Pyss­let va­ri­e­rar li­te från år till år. In­spi­ra­tion hit­tar jag på nä­tet och i in­red­nings­ma­ga­sin. Jag äls­kar att sjun­ka ned i en skön få­tölj och lä­sa årets förs­ta jul­ma­ga­sin, det är så my­sigt och det är då ju­len bör­jar för mig.

HEM­MA HOS FA­MIL­JEN går ju­len i vitt och grönt. In­te en en­das­te li­ten röd tom­te skym­tar fram mel­lan de vi­ta möb­ler­na. I stäl­let pyn­tas det med spä­da små­gra­nar, hy­a­cin­ter, jul­ro­sor och hem­gjor­da ling­on­kran­sar. Al­la rum i hu­set har sitt eget julpynt och små­gra­nar­na är ett åter­kom­man­de in­slag som dy­ker upp li­te här och var.

– Det är vik­tigt för mig att pyn­ta he­la hu­set, det ska va­ra än­da ut­i­från en­trén och in till skaf­fe­ri­et. Oav­sett vart i hu­set man be­fin­ner sig ska det kän­nas att det är jul, sä­ger Jen­nie.

Julpyn­tan­det sker sys­te­ma­tiskt och Jen­nie job­bar sig nog­grann ige­nom rum för rum. Ett i ta­get blir fär­digt och det är ing­et som läm­nas åt slum­pen.

1

2

3

LJUS HALL

1 I hal­len häng­er Englas och Lyk­kas sö­ta, små päl­sar som de­ko­ra­tion.

HU­SETS EN­TRÉ

2 Hem­gjor­da kran­sar av ling­on­ris pry­der dubbel­dör­rar­na vid en­trén.

HÄM­TAR GRAN

3 Att häm­ta en jul­gran i sko­gen med den gam­la bubb­lan från 1970 blir en my­sig ut­flykt för he­la ­fa­mil­jen.

5

6

LANT­KÖK

4 Här ba­kas det och fix­as in­för jul. Grankvis­tar i Hö­ganäskru­kor spri­der en här­lig doft till­sam­mans med det ny­ba­ka­de brö­det.

CHAR­MIG SOF­FA

5 Kud­dar­na i köks­sof­fan är lin­ne­kudd­fo­dral blan­da­de med lop­pis­fyn­da­de jul­ty­ger.

NY­BA­KAT BRÖD

6 De öpp­na hyll­pla­nen i kö­ket blir fi­na blick­fång. Här mix­as bå­de de­ko­ra­ti­va och ­prak­tis­ka pry­lar – ke­ra­mik och vit mar­mor.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.