”Det ska va­ra fint pap­per och snö­re, och helst ock­så si­gill”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– De ska va­ra ett sam­man­hål­lan­de te­ma ge­nom he­la hu­set tyc­ker jag. Då blir julpynt­ning­en som all­ra bäst!

Fa­mil­jen äls­kar verk­li­gen den­na tid på året och för att få till den där rik­tigt här­li­ga jul­fe­e­ling­en är de no­ga med pre­cis allt som har med ju­len att gö­ra. Det är en­ligt Jen­nie de­tal­jer­na som gör det.

– Jag läg­ger bland an­nat mas­sor av tid på att slå in vack­ra pa­ket. Fint pap­per och snö­re ska det va­ra, och helst ock­så si­gill. Det ska kän­nas att jag lagt ned min själ i det och att det finns en tan­ke bakom vart och ett av pa­ke­ten, sä­ger hon.

Jen­nie dri­ver en web­s­hop där hon säl­jer in­red­ning, och det är li­ka vik­tigt för hen­ne att slå in des­sa pa­ket vac­kert in­nan hon sän­der iväg dem.

– En an­nan stor grej för oss är bak­ning och jul­go­dis­till­verk­ning. Det läg­ger vi myc­ket tid på, flic­kor­na och jag. Där­e­mot är jag in­te så myc­ket för att la­ga jul­mat. Visst är det kul att la­ga mat, men det blir in­te så myc­ket tid över för det, så den upp­gif­ten de­las med and­ra i släk­ten in­för själ­va julaf­to­nen.

EF­TER NY­ÅRS­HEL­GEN ÄR ju­len över. Små­gra­nar och hy­a­cin­ter åker ut och in kom­mer vå­rens vi­ta kris­pi­ga tul­pa­ner i stäl­let.

– När de­cem­ber går över i ja­nu­a­ri har vi fi­rat jul i näs­tan tre må­na­der, då är vi nöj­da och ser fram mot vå­rent. Jul­ma­ga­si­nen bun­tas ihop och så spa­rar jag dem om­sorgs­fullt tills det är dags att ploc­ka fram dem igen till näs­ta jul.

7

8

FI­KASTUND

7 Hos fa­mil­jen Lantz blir det minst en fi­ka var­je dag.

PAP­PER & BAND

8 Jen­nie slår om­sorgs­fullt in al­la pa­ket med fint pap­per och vack­ra snö­ren. Det ska kän­nas att man lagt sin själ i pa­ke­tet, tyc­ker hon.

VIR­KA­DE HÄNG­EN

9 De fi­na, hand­vir­ka­de jul­grans­häng­e­na­kom­mer från webb­s­hop­pen.

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.