FA­LU RÖD­FÄRG BAKOM RYG­GEN

Leva & Bo - - Innehåll -

I mer än 250 år har Fa­lu Röd­färg haft ett sär­skilt för­hål­lan­de till Sve­ri­ge och svens­kar­na. Den varm­rö­da fär­gen, som lå­nar sitt uni­ka pig­ment av Mo­der jord, har i mer än tio ge­ne­ra­tio­ner va­rit en sig­nal för trygg­het. Trygg­he­ten i ett hem, trygg­he­ten i ett land­skap, trygg­he­ten i ett land.

När vi gav de­sig­nern Mia Svalänge upp­dra­get att form­ge en filt för Fa­lu Röd­färg så var det vad hon tog fas­ta på. Det går in­te att iso­le­ra Fa­lu Röd­färg från Sve­ri­ge, me­na­de hon, och det går in­te att fri­kopp­la det svens­ka land­ska­pet från den rö­da fär­gen. Allt häng­er ihop, allt går i vartan­nat. Det är som en na­tur­lig väv från den svar­ta jor­den och kop­par­gru­vans mör­ka gång­ar till de ock­ra­fär­ga­de varp­hö­gar­na på gruv­om­rå­det, till åk­rar­na, äng­ar­na, sä­des­fäl­ten, ber­gen, sjö­ar­na, äl­var­na, de lju­sa lövträden och de mörk­grö­na fu­rusko­gar­na vars träd­top­par kitt­lar det blå him­la­val­vet. Och mitt i allt det­ta, de fa­lurö­da hu­sen – la­dor­na, tor­pen, stu­gor­na, vil­lor­na, ute­das­sen, plan­ken och sta­ke­ten vars rö­da ku­lö­rer skif­tar i ett stän­digt sam­spel med sol­lju­set och års­ti­der­na.

Be­skriv­ning­en lå­ter som en tav­la och re­sul­ta­tet är ing­et mind­re än ett konst­verk. Fil­ten mä­ter 135x200 cm men i sin för­rä­diskt enk­la gra­fis­ka form om­fam­nar den ett helt land, dess na­tur och dess kul­tur.

Nu är den ock­så fär­dig att om­fam­na dig. Till­ver­kad i 100 pro­cent ull är den mjuk, varm och skön med en äk­ta lys­ter som ba­ra na­tu­rens ma­te­ri­al kan ge. När du sve­per fil­ten runt di­na ax­lar möts jor­den och him­len på fram­si­dan. Och som en sym­bol för skyd­dan­de och be­va­ran­de egen­ska­per har du den rö­da hus­väg­gen bakom ryg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.