Gam­mal­dags jul på den nya glas­ve­ran­dan

Fa­mil­jen Ham­mar­ström i Hu­diksvall bygg­de en glas­ve­ran­da med föns­ter från far­mor Mär­tas gård. Här är jul­stäm­ning­en på topp, med le­van­de ljus, ka­min och här­lig jul­fi­ka.

Leva & Bo - - Innehåll - Av AN­NA TRUELSEN Foto CARINA OLANDER

”Jag läng­ta­de ef­ter ett ute­rum där många skul­le få plats och där vi skul­le ha kon­takt med träd­går­den”

DET ÄR TI­DIG mor­gon och so­len har fort­fa­ran­de in­te gått upp. Dim­man lig­ger tjock över åk­rar­na och mar­ken är in­bäd­dad i pu­der­snö. Det är vind­stil­la och tyst ute, träd­går­den är vac­kert pyn­tad med gran­ris, tän­da lyk­tor och ljus­sta­kar och vin­ter­ma­gin är när­va­ran­de i all­ra högs­ta grad.

Glas­ve­ran­dan an­das gam­mal­dags jul och det ge­dig­na trä­bor­det är upp­du­kat till lu­ci­a­fi­ka. Ur hög­ta­lar­na ström­mar stäm­nings­full jul­mu­sik. De dof­tar jul av gran, hy­a­cin­ter, äpp­len, saff­rans­bul­lar och knäck.

Ka­ta­ri­na tyc­ker myc­ket om att de­ko­re­ra till jul och har pyn­tat bor­det i rött och vitt med ett gam­malt hem­vävt la­kan som får ut­gö­ra grundstom­men. Gam­la lin­ne­hand­du­kar med röd bård fun­ge­rar som ser­vett un­der tom­te­tall­ri­kar­na i ret­ro­stil som Ka­ta­ri­na fått av sin mam­ma. Ljus­kro­nan som häng­er över bor­det blir pric­ken över i och full­än­dar jul­stäm­ning­en vid bor­det.

Vid fönst­ren står en plats­byggd sof­fa som sträc­ker sig i vin­kel runt bor­det och är om­sorgs­fullt pyn­tad med mju­ka får­skinn, och vack­ra kud­dar syd­da av gam­la köks­hand­du­kar.

– Vi har haft lu­ci­a­fi­ka hem­ma hos oss var­je år se­dan vårt förs­ta barn föd­des. Mor­mor,mor­far, far­mor och far­far kom­mer fort­fa­ran­de hit på lus­se­fi­ka fast bar­nen

”Vi har haft lu­ci­a­fi­ka hos oss än­da se­dan vårt förs­ta barn föd­des”

är sto­ra och in­te lus­sar läng­re. Det är en kär tra­di­tion som vi hål­ler hårt i, sä­ger Ka­ta­ri­na.

TILL FÖRS­TA AD­VENT är det jul­stäm­ning­en i var­je vrå. Ad­vents­ljus­sta­kar och stjär­nor spri­der ett stäm­nings­fullt sken och glas­ve­ran­dan är vac­kert pyn­tad med ju­läpp­len i fönst­ren, jul­gran och julpynt från förr i ti­den. Glas­ve­ran­dan an­vänds året om och fyl­ler en vik­tig funk­tion, spe­ci­ellt till hög­ti­der då al­la får plats runt bor­det.

Glas­ve­ran­dans sto­ra, vack­ra föns­ter med mun­blåsta glas ska­par en här­lig stäm­ning i mö­tet mel­lan in­ne och ute.

– Glas­ve­ran­dan bygg­des till för någ­ra år se­dan. Jag ha­de länge läng­tat ef­ter ute­rum där många skul­le kun­na få plats, och där man skul­le ha kon­takt med träd­går­den. Glas­ve­ran­dan stod klar un­ge­fär ett år ef­ter att vi be­stäm­de att vi skul­le byg­ga den. Från bör­jan låg det en al­tan där glas­ve­ran­dan i dag står, så vi viss­te att det var ett bra vä­der­streck att byg­ga på. Först gräv­de jag ur plat­sen där ve­ran­dan skul­le byg­gas. Min man Mats och min pap­pa Bertil gjöt grun­den och Mats har se­dan byggt res­ten själv.

– Jag tyc­ker att de gam­la, vack­ra fönst­ren gjor­de allt, de har med­fört att ve­ran­dan känns som om den all­tid har fun­nits där. Och så här i ju­le­tid blir det stäm­nings­fullt med al­la tän­da ljus som re­flek­te­ras i de gam­la gla­sen, sä­ger Ka­ta­ri­na.

LE­VA&BO •

3

SJU LJUS

1 Ljus­sta­ken ute har Ka­ta­ri­na till­ver­kat av en gam­mal gärds­gårds­stör och stål­tråd.

HEMSYTT

2 Ka­ta­ri­na har sytt kud­dar av gam­la ärv­da köks­hand­du­kar.

GAM­LA DÖR­RAR

3 Ve­ran­dans par­dör­rar ­köp­tes på Bloc­ket. Gra­nar­na står i ros­ti­ga mjölk­kan­nor som ärvts från far­mor Mär­ta.

1

2

4

5

FY­RA LJUS

4 Ka­ta­ri­na har till­ver­kat ad­vents­ljus­sta­ken av en gam­mal sy­ma­skin­slå­da och gärds­gårds­stö­rar som hon så­gat av och må­lat svar­ta. Gra­nen är även den ett als­ter från Ka­ta­ri­nas de­sign. Bric­kan är lop­pis­fynd.

MÅNGA SOR­TER

5 Fi­kat är upp­du­kat med saff­rans­bul­lar, pep­par­kaks­stäng­er, knäck, ko­kostop­par och saff­ransmuf­fins. Bric­ka och kak­fat är lop­pis­fynd.

TOMTEFAT

6 Den sö­ta tom­te­tall­ri­ken har Katri­na fått av sin mam­ma. Täljd trä­tom­te från Ka­ta­ri­na de­sign ­till­sam­mans med en ­grankvist.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.