Njut av hem­gjort go­dis

Un­na dig en rik­tigt god jul! Blog­ga­ren Cla­ra Lid­ström bju­der på sitt fa­vo­rit­go­dis – räk­na med en stry­kan­de åt­gång.

Leva & Bo - - Julgodis - Re­cept UR ”GOD JUL – KA­KOR, KNÄCK OCH KA­RA­MEL­LER” Av CLA­RA LID­STRÖM & AN­NAKA­RIN NY­BERG ( RABÉN & SJÖGREN) Foto CLA­RA LID­STRÖM

Tårt­ba­kel­ser

6 styc­ken • 3 ägg • 1 ½ dl strö­soc­ker • 2 msk mjölk • 2 dl ve­te­mjöl • 1 tsk bak­pul­ver Till gar­ne­ring: • 2 dl visp­gräd­de • 2 dl sylt • strös­sel, frukt, go­dis el­ler bär 1 Sätt ug­nen på 250 gra­der. 2 Vis­pa ägg och soc­ker i en bun­ke med el­visp i 2–3 mi­nu­ter.

3 Till­sätt mjöl­ken och rör om. Blan­da mjöl och bak­pul­ver i en an­nan bun­ke. Häll mjöl­bland­ning­en i äggsme­ten. Rör no­ga så du slip­per klum­par i sme­ten.

4 Ta fram en plåt och lägg ett bak­plåts­pap­per på den. Bred ut sme­ten på he­la pap­pe­ret med hjälp av en slic­ke­pott. Gräd­da mitt i ug­nen i 5 mi­nu­ter.

5 Lägg ett bak­plåts­pap­per på ar­bets­bän­ken och sock­ra det. Ta ut ka­kan ur ug­nen och stjälp upp den upp och ner på det sock­ra­de pap­pe­ret. Dra för­sik­tigt av det pap­per som ka­kan gräd­dats på. 6 Låt sval­na. 7 Stan­sa ut fi­gu­rer med pep­par­kaks­for­mar. Vis­pa gräd­den. Var­va fi­gu­rer­na med gräd­de och sylt. Vi stap­la­de 3–4 la­ger på det sät­tet, av­slu­ta­de med li­te gräd­de och top­pa­de med oli­ka sor­ters strös­sel.

Cho­klad­knäck i mikron

30 styc­ken • 15 söt­mand­lar • even­tu­ellt mat­ol­ja • 1 dl visp­gräd­de • 1 dl ljus si­rap • 1 dl strö­soc­ker • 1 msk smör • 1 msk ka­kao

1 Hac­ka man­deln. Pla­ce­ra ut cir­ka 30 knäck­for­mar på en plåt. Ett tips är att pens­la ol­ja på plå­ten, för då väl­ter in­te for­mar­na li­ka lätt.

2 Blan­da gräd­de, si­rap och soc­ker i en bun­ke som tål att an­vän­das i mikron. Sätt bun­ken i mikron och låt ug­nen gå på full ef­fekt i 5–7 mi­nu­ter. An­vänd in­te lock!

3 Gör ett kul­prov ef­ter cir­ka 5 mi­nu­ter. Om du ko­kar sme­ten för länge blir den näm­li­gen sten­hård.

4 Ta för­sik­tigt ut bun­ken ur mikron och rör i man­del, smör och ka­kao. Spa­ra even­tu­ellt li­te man­del. Häll upp knäc­ken i for­mar­na. Var för­sik­tig så du in­te brän­ner dig, knäcks­me­ten är väl­digt het. Häll gär­na sme­ten i en kan­na, då blir det lät­ta­re att pric­ka for­mar­na.

5 Strö över man­deln om du spa­ra­de så­dan. Låt knäc­ken stel­na.

6 För­va­ra i en burk i ky­len och an­vänd bak­plåts­pap­per mel­lan knäck­lag­ren. Då klad­dar de in­te fast i varand­ra.

Cho­klad­tryff­lar

Det går bra att smak­sät­ta tryff­lar­na med an­nat som du gil­lar. 30 styc­ken • 250 g mörk cho­klad • 1 dl visp­gräd­de Smak­sätt­ning­ar: Lak­rits­smak: • 1 dl tur­kisk pep­par-ka­ra­mel­ler • ½ dl ka­kao Peppar­mints­smak: • cir­ka 10 drop­par pep­par

mint­sa­rom • ½ dl flor­soc­ker Apel­sin­smak: • 2 eko­lo­gis­ka apel­si­ner • 1 dl rå­r­ör­soc­ker

1 Fin­hac­ka cho­kla­den. Ko­ka upp gräd­den i en ka­strull. Stäng av plat­tan och till­sätt cho­kla­den. Rör tills den har smält. Smak­sätt med nå­got av al­ter­na­ti­ven. Häll sme­ten i en skål och låt sval­na i ky­len 1–2 tim­mar.

2 Gröp ur la­gom sto­ra cho­klad­bi­tar med en te­sked och for­ma till run­da bol­lar. Rul­la dem i ka­kao, flor­soc­ker el­ler apel­sin­soc­ker be­ro­en­de på vil­ken smak du valt. För­va­ra tryff­lar­na i en burk i ky­len. Lak­rits­smak: Lägg ka­ra­mel­ler­na i en plast­på­se och ban­ka på dem med en ka­vel tills de har bli­vit smu­lor. Rör ner i tryf­fels­me­ten. Peppar­mints­smak: Drop­pa ner peppar­mint­sa­ro­men i tryf­fels­me­ten och blan­da. Apel­sin­smak: Tvät­ta apel­si­ner­na och riv det oran­ge ska­let på ett rivjärn. Blan­da ner hälf­ten av ska­let i tryf­fels­me­ten och hälf­ten med sock­ret.

Ing­e­färsko­la

Ing­e­färsko­la tar 15 mi­nu­ter att gö­ra – men ba­ra 15 se­kun­der att äta upp. Så smas­kig är den. Vi lo­var! 40 styc­ken • 100 g smör • 2 dl strö­soc­ker • 1 dl ljus si­rap • 3 msk ve­te­mjöl • ½ msk ma­len ing­e­fä­ra • mat­ol­ja

1 Blan­da smör, soc­ker, si­rap och mjöl i en tjock­bott­nad ka­strull och värm un­der om­rör­ning. Låt ko­ka tills den kla­rar ett kul­prov. 2 Blan­da ner ing­e­fä­ran och rör om. 3 Lägg ett bak­plåts­pap­per på en plåt och smörj det med li­te ol­ja.

4 Häll ko­las­me­ten på pap­pe­ret. Låt sval­na en stund och klipp där­ef­ter ko­lan i la­gom sto­ra bi­tar.

5 För­va­ra i en burk i ky­len.

Gör ett kul­prov!

Fyll ett glas med kallt vat­ten. Ta en te­sked smet och häll ner i vatt­net. Om sme­ten stel­nar så att du kan rul­la den till en ku­la är knäc­ken fär­dig. Om den ba­ra rin­ner ut i vatt­net be­hö­ver sme­ten

ko­ka läng­re.

SNABBFIXAT. Det går un­dan att gö­ra cho­klad­knäck i mikron.

SÖT BOK. Re­cep­ten är häm­ta­de ur boken ”God jul – ka­kor, knäck och ka­ra­mel­ler”.

BLOG­GA­RE. Cla­ra Lid­ström blog­gar på un­der­ba­racla­ras.com.

LYX­I­GA. Cho­klad­tryff­lar är in­te svårt att gö­ra själv. Här tryff­lar med tre oli­ka smak­sätt­ning­ar. Smak­sätt gär­na med an­nat som du gil­lar. GOTT & NYT­TIGT. Många tra­di­tio­nel­la jul­kryd­dor har hi­sto­riskt sett an­vänts som me­di­cin. Ing­e­fä­ra sägs till ex­em­pel lug­na ma­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.