Un­na dig ett ext­ra gott ny­år

Leva & Bo - - Redaktören -

NY­ÅRS­HEL­GEN glitt­rar än­nu mer än jul och sma­kar näs­tan li­ka gott. Det nya året ska för­stås fi­ras or­dent­ligt, un­na dig nå­got ext­ra gott och lyx­igt! Vi har du­kat upp en un­der­bar ny­års­buffé med go­da rät­ter och en mag­ni­fik glass­bomb som av­slut­ning. Per­fekt för en li­ten lyx­ig fest för åt­ta per­so­ner som är en­kel att för­be­re­da. Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 54.

Du­ka ext­ra vac­kert så sma­kar ma­ten än­nu bätt­re. Vitt, li­la, sil­ver och guld pas­sar ut­märkt till ny­år. Blom­mor­na är ock­så vik­ti­ga, slö­sa med vack­ra snitt­blom­mor! Ki­ka på si­dan 46 för idéer till duk­ning­en.

Läng­tar du ef­ter att för­änd­ra ditt hem med nya fär­ger, möb­ler, tex­ti­ler och pry­lar? Även om du in­te gör om he­la hem­met var­je år är det ­här­ligt att för­änd­ra och läg­ga till nå­got nytt. Hur ­in­re­der vi näs­ta år? LE­VA&BO:s in­red­nings­ex­pert Su­san­ne Ellingsworth gui­dar dig till in­red­nings­trenderna. Do­va to­ner, na­tur­li­ga ma­te­ri­al och mas­sor av möns­ter syns i in­red­ning­en. ­Guld­blänk och grö­na väx­ter är ­åter­kom­man­de de­tal­jer. Det känns här­ligt och ­ge­ne­röst! Här finns många här­li­ga in­red­nings­de­tal­jer och möb­ler som är lät­ta att ta till sig. Hit­ta di­na eg­na fa­vo­ri­ter på si­dan 25.

All­ra bäst blir det för­stås om du vå­gar gö­ra din egen mix och ska­pa din egen stil. Det har konst­nä­ren och skå­de­spe­la­ren Bir­git­te Sön­der­gaard gjort. Njut av hen­nes per­son­li­ga och färg­star­ka dröm­hem på si­dan 36!

Jag öns­kar dig ett gott nytt år!

”Det är ­här­ligt att för­änd­ra och läg­ga till nå­got nytt” Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.