”Jag in­spi­re­ra­des av Kal­le An­ka”

Form­gi­va­ren Ka­ta­ri­na Wiklund in­spi­re­ra­des av se­ri­e­tid­ning­ens värld när hon ri­ta­de ett nytt tyg­möns­ter för Be­mz. – Som li­ten äls­ka­de jag hur Kal­le An­ka ha­de det hem­ma.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Te­gel­möns­ter i ro­sa, hur kom du på den iden?

– Jag vil­le gö­ra ett möns­ter till sof­fan jag har hem­ma – Klip­pan. Klip­pan ser ut som en mind­re bygg­nad el­ler en mo­dul. Jag tänk­te ock­så på hem jag tyc­ker om, till ex­em­pel Kal­le Ankas. Fa­mil­jen Flin­ta har det ock­så trev­ligt. Över­hu­vud­ta­get teck­nat gil­lar jag och mönst­ret Brick är min­net av hur det kän­des att sit­ta i sof­fan med Kal­le i knät och in­su­pa he­la den där fik­ti­va värl­den.

Hur var det in­rett hos Kal­le An­ka?

– Star­ka fär­ger med li­te vitt i. Tjoc­ka gar­di­ner med fint fall. Per­fek­ta ytor med di­stink­ta kon­tu­rer, plat­ta möns­ter. En­kelt men ge­nom­tänkt – en sof­fa, en få­tölj med en golv­lam­pa bred­vid. En blom­vas mitt på det run­da bor­det. Jag tän­ker på Brick som en­trén till en teck­nad värld.

Hur många möns­ter in­går?

– Till Brick finns två kud­dar med va­ri­a­tio­ner av mönst­ret i and­ra ska­lor och färg­ställ­ning­ar.

Har du med­ve­tet valt tren­di­ga fär­ger?

– Jag har valt fär­ger som jag vill ha hem­ma just nu, se­dan är jag väl­digt in­tres­se­rad av färg och kom­bi­na­tio­ner och upp­märk­sam på vad som på­går.

– Vad har du gjort ti­di­ga­re?

– Ef­ter Konst­fack har jag på oli­ka sätt job­bat med tex­til – som konst­när, form­gi­va­re och sce­no­graf.

Var­för ska man by­ta sof­fö­ver­drag?

– Jag tyc­ker man kan se på Be­mz sof­fö­ver­drag som på färg. Till en li­ten in­ve­ste­ring i tid och peng­ar kan man gö­ra fan­tas­tisk för­änd­ring hem­ma.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Jag har må­lat möns­ter, ru­tor och rän­der, di­rekt på väg­gar­na. Al­la rum tyc­ker jag är ar­bets­rum, ut­om kö­ket. Jag har sto­ra bord där man kan läm­na sa­ker fram­me. Jag har gans­ka myc­ket be­gag­nat och så en ext­ra lång Klip­pan­sof­fa. Myc­ket tex­tili­er och böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.