”Mitt hem ska kän­nas snällt”

För­fat­ta­ren och blog­ga­ren Sand­ra Bei­jer in­spi­re­ras av vack­ra fil­mer och kom­bi­ne­rar gär­na pa­stel­ler och mäs­sing. Bal­kong­en är hem­mets mitt­punkt.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto FRAN­KIE MA­RIN

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag skul­le be­skri­va min in­red­nings­stil som färg­glad, nå­got na­iv, ljus, skan­di­na­visk och fan­ta­si­full. Jag vill att mitt hem på nå­got sätt ska kän­nas snällt.

Vil­ka fär­ger och ma­te­ri­al dras du till?

– Jag dras till do­va pa­stel­ler och mäs­sing, gär­na i kom­bi­na­tion, och al­la for­mer som är run­da och mju­ka. Jag tyc­ker myc­ket om form­språ­ket från fem­ti­o­ta­let blan­dat med den ge­o­met­ris­ka, pa­stel­li­ga tren­den vi har nu. Och sto­ra va­ser som ser ut som run­da fisk­skå­lar.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag hit­tar in­red­nings­in­spi­ra­tion ge­nom Instagram och pin­te­rest. Jag har av nå­gon an­led­ning bör­jat föl­ja sä­kert tio styc­ken au­stra­li­ens­ka Instagram­kon­ton, de har tyd­li­gen dil­le på sam­ma sa­ker som jag. Se­dan tyc­ker jag om att häm­ta in­spi­ra­tion från fil­mer. Jag gil­lar Wes An­der­sons och So­fia Cop­po­las es­te­tik.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att vi har en så him­la fin run­dad bal­kong med gam­la snirk­li­ga järn­räc­ken. Vi får plats sä­kert 15 styc­ken på den!

Vil­ken är din favoritplats hem­ma?

– För­u­tom bal­kong­en trivs jag myc­ket bra i vårt kök som vi hel­re­no­ve­ra­de när vi flyt­ta­de hit för ett och ett halvt år se­dan. Det är ljust och med myc­ket yta att la­ga mat på.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag tyc­ker om Room, Ha­bi­tat, Ikea och al­la små märk­li­ga in­red­nings­af­fä­rer i Ma­ra­is i Pa­ris.

Vil­ket är ditt bäs­ta lop­pis­fynd?

– Det kanske in­te är ett lop­pis­fynd, men jag bu­da­de hem ett pa­ra­ply­ställ i emalj från 1905 på en auk­tion en gång. Stäl­let är for­mat som ett pa­ra­ply och är ba­ra så otro­ligt fint.

Vad gör du helst en le­dig lör­dag?

– Då pro­me­ne­rar jag runt på Sö­der­malm med min pojk­vän, fi­kar på ute­ser­ve­ring­ar, kö­per blom­mor, dric­ker ef­ter­mid­dags­vin och gör upp nat­tens pla­ner.

Hur ser ditt dröm­hem ut?

– I mitt dröm­hem dör snitt­blom­mor­na ald­rig ut, gol­ven är ald­rig dam­mi­ga och tvät­ten all­tid ren. För­står du vil­ken lyx det vo­re? Men om man ska ta­la om verk­lig­he­ten trivs jag väl­digt bra pre­cis där jag är just nu, fy­ra vå­ning­ar ovan­för mar­ke­nen vid Ny­tor­get.

Sand­ras fa­vo­ri­ter! Do­va ­pa­stel­ler tyc­ker Sand­ra myc­ket om. Kud­de ­Memp­his one från De­pe­a­pa, 249 kro­nor, Hel­lo Ste­vie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.