”Ori­gi­nal­de­tal­jer­na re­stau­re­ra­des då jag är no­ga med att be­va­ra se­kel­skif­te­schar­men”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

en re­la­tivt ny­re­no­ve­rad lä­gen­het, men det var nöd­vän­digt för att få de ytor som vi öns­ka­de, sä­ger The­re­se.

Tan­ken med re­no­ve­ring­en var att få till sto­ra säll­skapsy­tor med öp­pen plan­lös­ning ut­an att kö­ket skul­le dra till sig för myc­ket upp­märk­sam­het i form av klum­pi­ga vit­va­ror och köks­ma­ski­ner. En vägg revs, och kö­ket flyt­ta­des in i det sto­ra rum­met som fick bli bå­de kök, mat­plats och var­dags­rum. Sov­rum­met ham­na­de längst in och det gam­la kö­ket blev gäst­rum.

– Jag har an­pas­sat de nya ma­te­ri­a­len så att de har­mo­ni­se­rar med lä­gen­he­tens ur­sprung. Jag har tänkt på allt från list­verk till ström­bry­ta­re. Min bild var väl­digt klar över hur det skul­le bli, sä­ger The­re­se.

Pla­nen var att kö­ket skul­le upp­le­vas som en mö­bel och smäl­ta in i den öv­ri­ga in­red­ning­en.

– Jag ri­ta­de in köks­skåp på två si­dor av rum­met. Den ena si­dan av kö­ket skul­le bli inte­gre­rad och mi­ni­ma­lis­tisk. Mot­sva­ran­de si­da skul­le en­dast hy­sa un­der­skåp för en luf­ti­ga­re käns­la.

PA­RET AN­LI­TA­DE EN bygg­fir­ma som var med från start än­da till in­flytt­nings­fes­ten.

– Re­no­ve­ring­en tog drygt tre må­na­der. De rev ut allt i lä­gen­he­ten för­u­tom ori­gi­nal­de­tal­jer. Stuc­ka­tu­rer, dör­rar och golv re­stau­re­ra­des i stäl­let ef­tersom jag vil­le be­va­ra se­kel­skif­te­schar­men. Det blev många spe­ci­al­till­ver­ka­de pro­duk­ter med lång le­ve­rans­tid. Mitt i byg­get kän­de jag att jag ha­de kun­nat nöja mig med vis­sa de­tal­jer i stan­dard, men nu i ef­ter­hand så var det helt klart värt vän­tan. Hel­he­ten är fan­tas­tisk, sä­ger The­re­se.

5

7

6

MAT­PLATS

The­re­se har de­sig­nat kö­ket så att det ska smäl­ta in i öv­ri­ga in­red­ning­en. Tak­lam­pa från Flos, sto­lar från Kar­tell. MÖNSTRAT

Pors­lin Tai­ka från Iit­ta­la och vas från Klong. FAVORITPLATS

”Kö­ket är hjär­tat i lä­gen­he­ten och vi gil­lar att ha gäs­ter och sto­ra mid­da­gar”, sä­ger The­re­se. MÄS­SING

Kö­ket har fått de­tal­jer i mäs­sing, allt från kran till ho och knop­par på skå­pen är i mäs­sing. Kran Vo­la och ho i car­re­ra­mar­mor från De­cos­te­el. Mäs­sing­bric­kan är ett de­sign­fynd från New York. Blomspru­tan är en in­flytt­nings­pre­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.