Nytt år och många nya idéer

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORD­LIN­DER

DET ÄR HÄR­LIGT med ett nytt år! Al­la jul­sa­ker är bort­stä­da­de och det är just nu som hem­met känns som all­ra bäst. Nu får nya idéer ta plats ef­ter pynt och tom­tar.

I fönst­ret får nya, frä­scha väx­ter plats. Hös­tens su­per­fi­na kak­tu­sar som ham­nat på un­dan­tag he­la ju­len flyt­tar till­ba­ka till lju­set och den fi­na vi­ta ju­la­za­le­an. Och till min sto­ra gläd­je kom­mer väx­ter att va­ra i fo­kus även un­der 2016. Vi ska in­re­da med väx­ter, od­la kryd­dor på föns­ter­brä­dan, fyl­la amp­lar och föns­ter­brä­den mer än nå­gon­sin.

Själv ska jag fros­sa i monstera, fi­ku­sar, än­nu fler kak­tu­sar och fet­bla­ding­ar. Ki­ka på si­dan 40 och läs mer om växterna.

Hem­ma hos Emma och Hen­rik i 30-talsvillan är det svalt och vin­ter­fint. Den här­li­ga svart­må­la­de tim­mer- väg­gen med fo­to­gra­fi­er är bå­de spän­nan­de och snygg, och mat­char mat­grup­pen per­fekt. Ki­ka in i de­ras här­li­ga dröm­hem på si­dan 18 och bli in­spi­re­rad av smak­ful­la de­tal­jer och smar­ta in­red­nings­idéer.

Li­te mer avskalat och mi­ni­ma­lis­tiskt är det i se­kel­skif­tesvå­ning­en hem­ma hos Aa­ron och Len­nie. De har lyc­kats kom­bi­ne­ra gam­la de­tal­jer med mo­dern in­red­ning på ett bra sätt. På si­dan 44 kan du lä­sa mer.

Vi bju­der på go­da re­cept på lyx­ig vin­ter­mat till tret­ton­hel­gen, som an­ka och rot­sa­ker, röd­bets­gra­vad lax och bläck­fi­sk­ring­ar med söt­po­ta­tis. Mum­sigt, fest­ligt – och en­kelt. Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 52. Kol­la ock­så in vå­ra go­da ci­trus­des­ser­ter.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Jag ska fros­sa i fet­bla­ding­ar, fi­ku­sar, kak­tu­sar och monstera”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.