”Jag in­spi­re­ras av la­kan från In­di­en”

En pas­sion för vack­ra ty­ger fick Re­va Hall­bäck att ta fram eko­lo­gis­ka säng­klä­der med hand­tryck­ta in­dis­ka möns­ter. – Mest spe­ci­ellt är att jag har mönst­ra­de un­der­la­kan.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Mönst­ra­de un­der­la­kan, är det din idé?

– Jag in­spi­re­ras av In­di­en och där har man mönst­ra­de un­der­la­kan. Men de möns­ter jag hit­ta­de där pas­sa­de in­te rik­tigt i sov­rum­met hem­ma så jag köp­te tyg och bör­ja­de sy mi­na eg­na säng­klä­der.

Var kom in­spi­ra­tio­nen ifrån?

– Jag är ut­bil­dad herr­skräd­da­re och har all­tid haft en pas­sion för vack­ra ty­ger. Jag har ock­så job­bat som inredare på tv, sytt te­a­ter­ko­sty­mer och va­rit pro­dukt­ut­veck­la­re på Ikea. I mitt jobb som inredare var det all­tid kö­ket och sov­rum­met som jag tyck­te bäst om att gö­ra.

Be­rät­ta om mönst­ren?

– Jag har in­spi­re­rats av tra­di­tio­nel­la in­dis­ka möns­ter. Och så har jag valt mju­ka pa­stell­fär­ger. Som inredare re­a­ge­ra­de jag på att det all­tid var så mas­kulint in­rett i sov­rum­men, med rän­der, ru­tigt och star­ka fär­ger. Jag vill ha en mju­ka­re stil.

Vad har ni för pro­duk­ter?

– Pås­la­kan, un­der­la­kan, örn­gott, ba­by- och barn­set. Det finns fle­ra möns­ter och åt­ta bas­fär­ger. Man kan blan­da som man vill. Al­la pro­duk­ter pas­sar ihop, de är som en ”bloms­teräng”.

Be­rät­ta om till­verk­ning­en?

– Jag be­stäl­ler eko­lo­gisk bo­mull­s­per­kal i högs­ta tätväv­da kva­li­tet från söd­ra In­di­en. Mönst­ren trycks för hand med träblock i Jai­pur och sist sys allt av en skräd­da­re.

Är eko­lo­giskt tänk vik­tigt?

– Oh ja, bo­mulls­in­du­strin är en gräs­lig in­du­stri. För mig skul­le det va­ra otänk­bart att an­vän­da nå­got an­nat än eko­lo­giskt.

Hur får man ett my­sigt sov­rum?

– Man bäd­dar med hjär­tat! Ta bort fa­mil­je­fo­ton och allt som för tan­kar­na till ar­be­te. Det ska va­ra en lugn mil­jö för vi­la och sam­va­ro. Inred li­te mju­ka­re, li­te mer ”fe­mi­nint” och välj snyg­ga la­kan med kva­li­tet, då be­hö­ver du in­te bäd­da!

FOTO PER RANUNG

MÖNSTRAT. Mönst­ren på Re­va ho­mes säng­klä­der är tryck­ta för hand med träblock. Här un­der­la­kan och örn­gott i mönst­ret Le­af i fär­gen Green sea. Pås­la­kan Green sea och örn­gott Pistage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.