”Snitt­blom­mor är bäs­ta lyx­en”

In­red­nings­sty­lis­ten San­na Fi­scher Nord­ström äls­kar grått och blan­dar gär­na mo­der­na möb­ler med arvegods. – Jag har va­rit tro­gen min stil gans­ka länge.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto KNUT CAPRA PEDERSEN

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Den är mo­dern med någ­ra kä­ra, ärv­da ting, myc­ket tex­tili­er och små stil­le­ben över­allt. De som kän­ner mig kan nog se att jag har va­rit tro­gen min stil gans­ka länge.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Vi äls­kar att re­sa och att bo på ho­tell ger mig all­tid ny in­spi­ra­tion. I Stock­holm tyc­ker jag käns­lan på ho­tel­let Ett hem är ma­gisk! Mat­sa­len på Lon­don edi­tion, i just Lon­don, är ock­så så otro­ligt här­lig och det ho­tel­let har en doft som jag äls­kar. På Pal­ma lig­ger Ho­tel Cort, det är en an­nan av mi­na fa­vo­ri­ter. Jag in­spi­re­ras ock­så av mi­na vän­ner, jag har tu­ren att va­ra om­gi­ven av många kre­a­ti­va per­so­ner. Som den gam­la tid­nings­räv jag är äls­kar jag att slå upp ett nytt num­mer av ett in­red­nings­ma­ga­sin. Nå­de den som blädd­rar fö­re mig!

Vil­ka fär­ger gil­lar du?

– Grått är en färg jag har haft i mitt hem i många år. Den är en­kel att mat­cha och upp­levs of­ta som varm och om­bo­nad. Vi gjor­de vårt förs­ta gråa kök re­dan för tio år se­dan, när vi flyt­ta­de blev det ett kök i sam­ma färg igen. Grått är en stor trend­färg just nu men jag har in­te trött­nat på de grå to­ner­na hem­ma hos oss för det.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag äls­kar att sur­fa runt ef­ter in­red­ning och att läg­ga bud på auk­tio­ner men det är säl­lan jag slår till, jag hand­lar of­tast i fy­sis­ka bu­ti­ker och gär­na ut­om­lands. Det blir en ext­ra di­men­sion då det man har köpt ut­om­lands of­tast ock­så blir ett kärt min­ne. I Stock­holm besöker jag of­ta Asplunds, Nordiska gal­le­ri­et och Gar­bo in­te­ri­ors.

Vil­ken mö­bel dröm­mer du om?

– Jag har länge suk­tat ef­ter Poul Kjaer­holms få­tölj PK22. Se­dan finns det en fan­tas­tisk sam­mets­sof­fa från Gar­bo in­te­ri­ors som jag gär­na skul­le vil­ja ha i vårt tv-rum. Det är en prin­ses­san på är­ten-sof­fa som är helt van­sin­nigt skön.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Jag kö­per ko­pi­ö­sa mäng­der med snitt­blom­mor. Jag spen­de­rar för myc­ket peng­ar på blom­mor ge­ne­rellt, bå­de ute och in­ne. Släng in ett lyx­igt doft­ljus ock­så för mer var­dags­lyx! Vad bju­der du di­na vän­ner på för mat i vin­ter?

– Jag gör gär­na en Bo­euf Bour­guig­non och ser­ve­rar med ny­ba­kat bröd, en fräsch sal­lad och ett gott röd­vin. Till ef­ter­rätt äter vi Gi­no. Bar­nen får la­sag­ne, jag får fak­tiskt tum­men upp av al­la barn för min hem­la­ga­de la­sag­ne!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.