Emma och Hen­rik re­no­ve­ra­de 30-tals­hu­set

Emma och Hen­rik fast­na­de för 1930-tals­hu­set i On­sa­la ut­an­för Gö­te­borg trots det sto­ra re­no­ve­rings­be­ho­vet. Steg för steg har de ska­pat ett mo­dernt och per­son­ligt hem med vitt, svart och beige som bas.

Leva & Bo - - Innehåll - Av HE­LE­NA STRAUSS & MA­RIE DELICE KARLS­SON Foto MA­RIE DELICE KARLS­SON

EM­MAS OCH HEN­RIKS hus lig­ger i en li­ten ort ut­med kus­ten drygt tre mil sö­der om Gö­te­borg. On­sa­la var en li­ten som­ma­rort på 1900-ta­let men har bli­vit en po­pu­lär plats för året runt-bo­en­de med när­het till na­tur och sal­ta bad. Hu­set är från 1930 och har klas­siskt sa­del­tak. Här bor Emma och Hen­rik med bar­nen Alice, Cor­ne­lia och Ab­be.

– Vi hit­ta­de hu­set på Hem­net och kän­de med en gång att vi vil­le gå på vis­ning­en, be­rät­tar Emma.

Just då bod­de de i en lä­gen­het i Kungs­bac­ka och ha­de för­sik­tigt bör­jat tit­ta på hus.

– Vi viss­te egent­li­gen in­te rik­tigt vad vi vil­le ha, men när vi var på vis­ning­en kän­de vi di­rekt att det var rätt. Bå­da äls­ka­de det från förs­ta stund, sti­len, hu­set, om­rå­det. Allt kän­des rätt, sä­ger Emma.

Hu­set, som är på 150 kvadrat­me­ter, var väl­digt sli­tet och kräv­de en hel del re­no­ve­ring. Det var många som höj­de på ögon­bry­nen när de var kla­ra med kö­pet. Men bå­da var fast be­slut­na om att det var här de skul­le bo och byg­ga en fram­tid. Hen­rik och Emma är bå­da hän­di­ga och gil­lar att re­no­ve­ra och fixa med oli­ka pro­jekt.

HU­SET LIG­GER PÅ en träd­gårds­tomt, som var gans­ka igen­vux­en men vi­sa­de spår av att ha va­rit en här­lig träd­gård en gång i ti­den.

– Vi tyck­te det kän­des rö­rigt med al­la oli­ka pe­ren­ner och val­de att rö­ja allt, be­rät­tar Emma. Gran­nar, vän­ner och be­kan­ta fick kom­ma och ta vad de vil­le. Vi kän­de att vi be­höv­de få bör­ja om på tom­ten, bort med allt. I dag är den my­sig och har fle­ra oli­ka plat­ser att nju­ta på.

När de skul­le sät­ta igång med re­no­ve­ring­en bör­ja­de de själ­va och med hjälp av vän­ner in­om bygg­bran­schen. Var­dags­rum­met blev först ut. Allt åk­te ut och se­dan sat­te de in nya väg­gar, byt­te el och tog fram det fi­na gam­la plank­gol­vet som må­la­des vitt. Vid den­na tid­punkt var Emma gra­vid med tvil­ling­ar­na vil­ket led­de till att över­vå­ning­en fick re­no­ve­ras så att det blev fint sov­rum­men.

”När bar­nen kom in­såg vi att det in­te rik­tigt fanns den tid för re­no­ve­ring som vi vil­le”

– När bar­nen kom in­såg vi att det in­te rik­tigt fanns den tid för re­no­ve­ring som vi vil­le. Då lej­de vi bort till en snic­ka­re att gö­ra ett här­ligt kök och det som var kvar på över­vå­ning­en. Det var ett av de bäs­ta be­slu­ten vi fat­ta­de, sä­ger Emma. De­ras hem är i stän­dig för­vand­ling. –Men så gör vi nå­got nytt och så äls­kar man det! Det är en ro­lig och skön käns­la, sä­ger Emma.

PÅ NE­DER­VÅ­NING­EN LIG­GER kö­ket som är öp­pet ut mot mat­plats och var­dags­rum. De val­de svart kök ef­ter in­spi­ra­tion av ett hem på Got­land. Emma och Hen­rik tog kon­takt med äga­ren och fick re­da på att bänk­ski­vor­na var i grov­be­tong och knappt sli­pa­de vil­ket gör att de ser ru­sti­ka och mo­der­na ut på sam­ma gång.

Kö­ket är från Ikea och pa­ret ha­de två öns­ke­mål när de pla­ne­ra­de det. Det ena var att de vil­le ha en köksö och det and­ra ett föns­ter vid disk­hon. Sin per­son­li­ga prä­gel har de satt med be­tong­ski­van, glöd­lam­por­na ovan­för hyl­lor­na samt hyl­lor­na i köksön. – Det­ta är den bäs­ta plat­sen i vårt hus, sä­ger Emma. Emma och Hen­rik tyc­ker att det har va­rit tufft att re­no­ve­ra.

– Men vi fick som vi vil­le och att det sen tar väl­digt myc­ket tid fick vi räk­na med då vi har re­no­ve­rat det i om­gång­ar. Ibland får vi på­min­na varand­ra hur det fak­tiskt var från bör­jan och hur långt vi egent­li­gen kom­mit, be­rät­tar Emma.

–Vi har någ­ra tunga sa­ker kvar att gö­ra, två to­a­let­ter och en al­tan, men vi kla­rar oss ut­an det ett tag.

Det finns ing­et de skul­le vil­ja ha gjort an­norlun­da. Det en­da Hen­rik har kom­mit på i ef­ter­hand är att de la in sam­ma golv i hall och kök, ett trägolv. Med fa­cit i hand tyc­ker de att det skul­le ha va­rit bätt­re med ett klin­ker­golv.

Emma har ett brin­nan­de in­tres­se för in­red­ning. Det in­ne­bär att ing­et va­rar för evigt i hu­set. Hon mö­ble­rar gär­na om och flyt­tar runt sa­ker.

– Det får mig att må bra, och sa­ker kom­mer fram på nytt om man flyt­tar dem till ett an­nat stäl­le, sä­ger Emma.

Emma och Hen­rik gil­lar att re­sa och häm­tar in­spi­ra­tion från plat­ser­na de besöker. Mö­b­ler­nas ur­sprung är blan­dat, Lau­ritz, Ikea och fynd på Bloc­ket. De har en god vän som är duk­tig på att till­ver­ka möb­ler. Han har gjort fle­ra bord och hyl­lor­na till köksön.

Emma och Hen­rik blan­dar gär­na med nå­got gam­malt från fa­mil­jen, som sto­lar­na vid mat­bor­det. Emma har re­no­ve­rat dem och de kom­mer in­te att by­tas ut i förs­ta ta­get.

FÖR EMMA ÄR det vik­ti­ga­re att al­la fär­ger hål­ler ihop än att möb­ler­na mat­char. Ba­sen är vit, svart och beige. Den kom­bi­ne­ras med smut­si­ga pa­stel­ler. Den dim­blå fär­gen i bar­nens rum är en fa­vo­rit. Tur­kos är ock­så en färg som Emma hål­ler fast vid ef­tersom Hen­rik och Emma träf­fa­des på Ca­ba­re­te i Do­mi­ni­kas­ka Re­pu­bli­ken. Där är tur­kos ett sig­num.

In­red­ning är Em­mas sto­ra hob­by och hon hit­tar myc­ket in­spi­ra­tion i tid­ning­ar och på Instagram.

– Fast ibland får jag ta en pa­us från allt, det blir lik­som för myc­ket och mitt hu­vud snur­rar och det känns som man tap­par bort sig själv en smu­la. Man vill ju än­då att det skall va­ra per­son­ligt, sä­ger Emma.

2

3 BA­LAN­SE­RAT

Vac­ker ta­vel­vägg i var­dags­rum­met. På gol­vet står en gam­mal lamp­fot som Emma må­lat svart och ta­git bort skär­men från. DAGBÄDD

I var­dags­rum­met finns en dagbädd som of­ta blir plat­sen för att vi­la el­ler lig­ga och lä­sa en stund. Lam­pa från Ols­son och Jen­sen. SNYGGT SPEL

Hen­rik och Emma spe­lar gär­na ett par­ti back­gam­mon när tid finns.

1

4

5

RU­STIKT

4 Den grova be­tong­en i ar­bets­bän­kar­na ger ett mer ru­stikt och le­van­de in­tryck än van­li­ga be­tong­ski­vor. In­spi­ra­tio­nen hit­ta­de Emma och Hen­rik i ett kök på Got­land.

KON­TRAS­TER

5 Kö­ket är från Ikea och har en köksö där bänk­ski­van är gju­ten i grov­be­tong. Vi­ta ­bar­sto­lar från To­lix. I köksön finns spis och ugn samt en stor fläkt med in­du­stri­käns­la.

6

ÖPP­NA HYL­LOR

6 Det svar­ta kö­ket från Ikea har rost­fria de­tal­jer. I stäl­let för över­skåp finns två öpp­na hyll­plan med glöd­lam­por mon­te­ra­de di­rekt på väg­gen ovan­för.

7 LJUST SOV­RUM Em­mas och Hen­riks ­sov­rum i lju­sa to­ner. Emma har en stor trä­kis­ta till för­va­ring av tex­tili­er.

8

9 FIN VRÅ

I den lil­la hal­len bil­dar den svar­ta korg­sto­len och det lil­la blå­må­la­de si­do­bor­det ett vac­kert blick­fång. Emma job­bar gär­na med kon­tras­ter, som att mju­ka upp in­red­ning­en med skinn. LEK­RUM

Tvil­ling­ar­na har ett lek­rum på ne­der­vå­ning­en. Väg­gar­na är må­la­de i en dim­blå färg. Flagg­spel, kud­dar och ­bok­stä­ver i ko­or­di­ne­ra­de fär­ger hål­ler ihop hel­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.