Mi­ni­ma­li­stikt de­sign i se­kel­skif­tesvå­ning­en

Så centralt man kan kom­ma i Stock­holms in­nerstad fann Aa­ron och Len­nie sin dröm­lä­gen­het. Här blan­das se­kel­skif­tes­de­tal­jer som stuc­ka­tu­rer och takro­set­ter med mo­dern, mi­ni­ma­lis­tisk de­sign.

Leva & Bo - - Innehåll - Av AN­NA TRUELSEN Foto JONAS LUND­BERG

Mitt dröm­hem.

”Var­dags­rum­met är ett hörn­rum med ljusin­släpp från fy­ra sto­ra föns­ter”

AA­RON OCH LEN­NIE ha­de tit­tat på lä­gen­he­ter länge ut­an att hit­ta nå­got ob­jekt som kän­des helt rätt. Av en slump fick de kän­ne­dom om att en se­kel­skif­tes­lä­gen­het på Re­ge­rings­ga­tan mitt i Stock­holm ci­ty skul­le kom­ma ut till för­sälj­ning.

I stäl­let för att vän­ta på att den skul­le kom­ma ut på mark­na­den tog pa­ret kon­takt med säl­ja­ren och de bör­ja­de dis­ku­te­ra ett even­tu­ellt köp.

– Var­ken vi el­ler säl­ja­ren vil­le ha en snabb af­fär. Vi vil­le ha tid att be­sö­ka lä­gen­he­ten fle­ra gång­er för att bil­da oss en upp­fatt­ning om hu­set och om­rå­det. Och för säl­ja­ren var det vik­tigt att kän­na att hon sål­de till rätt per­so­ner.

– Lä­gen­he­ten ha­de allt vi sök­te och li­te till, och trots ytan på ”ba­ra” 84 kvadrat­me­ter kän­des det som en stor och pam­pig pa­rad­vå­ning. Vi kän­de helt en­kelt att ob­jekt som des­sa är uni­ka och be­stäm­de oss gans­ka om­gå­en­de att det­ta skul­le bli vårt näs­ta bo­en­de. Ett år ef­ter förs­ta kon­tak­ten köp­te vi lä­gen­he­ten, sä­ger Aa­ron.

LÄ­GEN­HE­TEN ÄR EN klassisk se­kel­skif­teslä­gen­het, med par­dör­rar, stuc­ka­tu­rer, dör­rö­ver­styc­ken, takro­set­ter och föns­ter­speg­lar. Den har bli­vit var­samt re­no­ve­rad av ti­di­ga­re äga­re och var från bör­jan med all för­mo­dan myc­ket stör­re – lä­gen­he­tens stånds­mäs­si­ga ut­smyck­ning skvall­rar om ståt­li­ga rum i fil. Rum­men är lju­sa och luf­ti­ga med en tak­höjd på fy­ra me­ter. I bå­de sov­rum­met och var­dags­rum­met finns vack­ra ka­kel­ug­nar som går att el­da i.

När Aron och Len­nie flyt­ta­de in kon­tak­ta­de de en so­tar­fir­ma som kom och tit­ta­de på ka­kel­ug­nar­na. Otro­ligt nog var rök­ka­na­ler­na in­tak­ta, de be­höv­de ba­ra öpp­nas upp, och nu går det att el­da i bå­da två.

– Vi till­bring­ar myc­ket tid i var­dags­rum­met som är ett hörn­rum med ljusin­släpp från fy­ra sto­ra föns­ter som ihop med tak­höj­den på fy­ra me­ter gör rum­met till en ljus och cen­tral plats i vårt hem, sä­ger Aa­ron.

KÖK OCH VAR­DAGS­RUM går i öp­pen plan­lös­ning. Det mo­der­na, hög­blan­ka kö­ket pas­sar fint ihop med se­kel­skif­tessti­len.

– Vår fi­lo­so­fi är att bry­ta av lä­gen­he­tens be­va­ra­de se­kel­skif­tes­de­tal­jer med mo­dern och mi­ni­ma­lis­tisk de­sign. Vi går på käns­la och kö­per det vi tyc­ker är snyggt. Vi blan­dar Bloc­ket- och auk­tions­fynd med mo­dern, de­sign från bland an­nat Kar­tell, Swe­de­se och Flos, sä­ger Aa­ron.

Var­dags­rum och sov­rum för­binds med pam­pi­ga par­dör­rar. Sov­rum­met är ge­ne­röst, och även där är al­la se­kel­skif­tes­de­tal­jer in­tak­ta. Sov­rum­met är ock­så det rum som tyd­ligt vi­sar att lä­gen­he­ten en gång va­rit myc­ket stör­re. Här finns två dörr­öpp­ning­ar som bli­vit igensat­ta. För att ska­pa en il­lu­sion av att dörr­öpp­ning­ar­na le­der vi­da­re har ti­di­ga­re äga­re satt in måt­tan­pas­sa­de speg­lar som re­flek­te­rar, lju­set och ska­par ett djup i rum­met.

– Vi trivs oer­hört bra här. Lä­gen­he­ten lig­ger mitt emel­lan Hötor­get och Stu­re­plan. Runt hör­net finns allt vi be­hö­ver. När­he­ten till vatt­net mitt i Stock­holm, par­ker­na och gröns­kan i Hum­le­går­den och al­la re­stau­rang­er i och om­kring Kungs­träd­går­den gör ock­så den­na del av Stock­holms in­nerstad än­nu här­li­ga­re, sä­ger Aa­ron.

”Vår fi­lo­so­fi är att bry­ta av se­kel­skif­tes­de­tal­jer­na med mo­dern och mi­ni­ma­lis­tisk de­sign”

1

3

2

FIN UT­SIKT

1 Från fönst­ren har Aa­ron och Len­nie fan­tas­tisk ut­sikt över så­väl Hum­le­går­den som Ös­ter­malms takå­sar.

VAC­KER UGN

2 Den stånds­mäs­si­ga ­ka­kel­ug­nen är som ett smyc­ke för var­dags­rum­met. Den vack­ra ljus­kro­nan från Flos, form­gi­ven av Gi­no ­Sar­fat­ti, pas­sar ­per­fekt i se­kel­skif­tessti­len.

NÖT­TA STEG

3 Trapp­upp­gång­en har ­väl­be­va­ra­de se­kel­skif­tes­de­tal­jer.

4

5

LY­SER UPP

4 En vac­ker bu­kett i mus­ti­ga fär­ger ing­er en om­bo­nad käns­la.

MAT­PLATS

5 Var­dags­rum­met har ut­sikt över det an­ri­ka ­nö­je­spa­lat­set Na­len. Bor­det kom­mer från Ikea och ­sto­lar­na från Mio. ­Ljus­kro­nan från Flos är form­gi­ven av Gi­no ­Sar­fat­ti.

6

FI­NA UG­NAR

6 Lä­gen­he­tens två ka­kel­ug­nar har fi­na ut­smyck­ning­ar och fun­ge­rar bå­da att el­da i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.