”Vi gil­lar det enk­la men med en twist”

Prin­ses­san Sofia har synts i de­ras ör­häng­en och de är kän­da för si­na tid­lö­sa smyc­ken. Nu har de­sign­du­on Dra­ken­berg Sjö­lin gjort sin förs­ta kol­lek­tion för hem­met.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Var ste­get långt från smyc­ken till tall­ri­kar?

– Nej, egent­li­gen in­te. Vi var sug­na på att ge det ar­be­te som vi läg­ger ner på al­la de­tal­jer i smyc­ke­na ett stör­re spel­rum. Vi var ock­så re­do att ut­ma­na oss själ­va och se om vår de­sign var över­för­bar på in­red­ning.

Vil­ka är ni?

– Andrea är sil­ver­smed och El­len är eko­nom. Man kan sä­ga att Andrea är kre­a­tö­ren som sök­te struk­tur och att El­len är eko­no­men som sök­te kre­a­ti­vi­tet.

Vad in­går i nya hem-kol­lek­tio­nen?

– I nu­lä­get har vi fat i fy­ra oli­ka stor­le­kar samt ett par sal­lads­be­stick i kol­lek­tio­nen La­kesi­de fa­mily. Vi har även smyc­ken i sam­ma fa­milj.

Vad in­spi­re­rar er?

– Styr­ka och skör­het, enk­la lös­ning­ar, lugn och när­va­ro. Vi in­spi­re­ras av tid­lös­het, att sa­ker och ting får ta sin tid. Vi in­spi­re­ras av kon­tras­ter och stor­sla­gen­het.

Be­skriv er stil!

– Vår stil är mo­dern klas­sisk. Vi gil­lar det enk­la men med en twist.

Hur du­kar man snyggt?

– Vi älskar att du­ka lång­bord. Vi skul­le an­vän­da fa­ten som för­rättstall­ri­kar på ett vac­kert upp­du­kat bord, de sto­ra fa­ten som sal­ladsel­ler frukt­fat på ett rent trä­bord för att ska­pa en fin kon­trast. Käns­lan är vik­tig, man ska kän­na sig be­kväm vid bor­det, det ska va­ra vac­kert men av­slapp­nat så man kan va­ra sig själv. Gär­na myc­ket färs­ka blom­mor, stil­re­na glas och le­van­de ljus.

Hur ser det ut hem­ma hos er?

– Vi gil­lar den skan­di­na­vis­ka sti­len. Vi vill ha det en­kelt men om­bo­nat där vi blan­dar klas­siskt med råa ma­te­ri­al som be­tong, mar­mor och mäs­sing. Vi blan­dar nytt och gam­malt för att ska­pa kon­trast, gär­na här­lig konst och myc­ket mju­ka tex­ti­ler el­ler får­skinn för att ska­pa en lugn och in­bju­dan­de mil­jö.

BE­STICK. Sal­lads­be­stick i rost­fritt stål och bok­trä.

NY DE­SIGN. Andrea och El­len dri­ver de­sign­fö­re­ta­get Dra­ken­berg Sjö­lin. Nu har de ta­git fram pro­duk­ter till det du­ka­de bor­det. Tall­ri­kar i rost­fritt stål, pri­ser mel­lan 290 och 1 490 kro­nor, dra­ken­bergsjo­lin.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.