Malin Pers­son älskar grö­na to­ner

Pro­gram­le­da­ren Malin Pers­sons hem är en snygg mix av möb­ler och pry­lar från värl­dens al­la hörn. – Ett av mi­na fa­vo­rit­fynd är en stor lamp­kro­na i gjut­järn, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto PET­RA BIN­DEL

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Per­son­lig och eklek­tisk, mitt hem be­rät­tar min livs­hi­sto­ria. Ef­ter al­la mi­na år i Ita­li­en och på re­san­de fot som mo­dell har jag lyc­kats sam­la på mig otro­ligt myc­ket möb­ler och pry­lar från värl­dens al­la hörn. Jag älskar tunga, frans­ka och ita­li­ens­ka pjä­ser från 1800-ta­lets slut och hur de kra­schar i min sekelskiftesvilla här i Mal­mö.

Vad gil­lar du just nu?

– Just nu är jag kär i mör­ka, grö­na to­ner och sam­met.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Att re­sa och be­sö­ka vän­ner ut­om­lands och se hur de in­rett si­na hem. Se­dan blir jag väl­digt in­spi­re­rad av att be­sö­ka an­tik­mäs­sor och lop­pi­sar. Jag älskar jak­ten på nya, ud­da sa­ker.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att det är stort. Det finns plats för vän­ner och fa­milj och hu­set i sig har otro­ligt fi­na ener­gi­er. Ett rik­tigt fa­mil­je­hus med plats för fes­ter och bus!

Vil­ken är din fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Det gam­la her­rum­met, där fa­dern i hu­set ha­de sitt skriv­bord och rök­te fe­ta ci­gar­rer, som nu har bli­vit mitt dam­rum! Jag älskar de bly­in­fat­ta­de fönst­ren som gör det omöj­ligt att var­ken se ut el­ler in.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Lopp­mark­na­der och auk­tio­ner. Min kär­lek för lop­pi­sar har all­tid fun­nits där och i tio år bod­de jag i prin­cip gran­ne med en av de störs­ta mark­na­der­na i Rom, Por­ta Por­te­se. Var­je sön­dag kom­mer hund­ra­tals för­säl­ja­re från he­la Ita­li­en och för­sö­ker att bli av med si­na sa­ker, med ett vant öga och tå­la­mod har jag hit­tat fan­tas­tis­ka fynd på den­na mark­nad. Ett av mi­na fa­vo­rit­fynd är en stor lamp­kro­na i gjut­järn som nu häng­er i min hall här i Mal­mö.

Vad är ditt bäs­ta lop­pistips?

– Var ute i god tid! De fi­na sa­ker­na går all­tid först och det är vik­tigt att ha gott om tid för att ro­ta, vän­da och vri­da på sa­ker.

Vil­ken mö­bel dröm­mer du om?

– En stor guld­lamp­kro­na i art déco stil-stil att hänga i mitt dam­rum, den får gär­na va­ra ga­let stor och do­mi­ne­ra rum­met.

Vad är ditt bäs­ta in­red­nings­knep?

– Häm­ta in­spi­ra­tion på Pin­te­rest och an­vänd det du har hem­ma och runt dig.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Dy­ra doft­ljus från Asti­er de Vil­lat­te och kash­mir­plä­dar i do­va, pud­ri­ga ny­an­ser som ro­sa, rost­rött och grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.