Klas­siskt i re­no­ve­ra­de 20-talslä­gen­he­ten

Med en för­kär­lek för gam­la sa­ker och klas­sisk de­sign har Ida och Mor­ten in­rett lä­gen­he­ten i Kö­pen­hamn. Här blan­das ne­on­skyl­tar, konst och te­ak­möb­ler i en tren­dig och per­son­lig stil.

Leva & Bo - - Innehåll - Av AN­NA TRUELSEN Foto JO­NAS LUND­BERG

NÄR IDA OCH Mor­ten flyt­ta­de in i lä­gen­he­ten på Fre­de­riks­berg såg den helt an­norlun­da ut än i dag. Kö­ket ha­de li­la väg­gar och in­red­ning från 80-ta­let. Lä­gen­he­ten kän­des mur­rig och mörk och sti­len var spre­tig. Men Ida och Mor­ten såg po­ten­ti­a­len och vil­le ska­pa sin egen stil.

FRE­DE­RIKS­BERG ÄR EN ge­myt­lig stads­del i Kö­pen­hamn med anor från mit­ten av 1600-ta­let. Hu­sen är i te­gel, klas­sisk ”Kø­ben­havner­hus”, med tin­nar, torn och bal­kong­er. Det som är ut­mär­kan­de med hu­sen är att de har re­no­ve­rats var­samt och fått be­hål­la si­na klas­sis­ka at­tri­but, med vack­ra spröj­sa­de föns­ter och ut­smyck­ning­ar på fa­sa­den.

– Jag har all­tid äls­kat Fre­de­riks­berg och har bott på fle­ra stäl­len i sam­ma stads­del. Jag för­står helt klart var­för Fre­de­riks­berg har det högs­ta kvadrat­me­ter­pri­set i he­la Kö­pen­hamn. Här finns en per­fekt kom­bi­na­tion av trev­li­ga ka­feér, gam­la vack­ra hus, grö­na par­ker och här­lig na­tur och det tar max tio mi­nu­ter att ta sig in till Kö­pen­hamns cent­rum, sä­ger Ida.

Ida och Mor­ten tyc­ker om att re­no­ve­ra och lä­gen­he­ten på Fre­de­riks­berg är num­mer fem i ord­ning­en. Pa­ret de­la­de upp re­no­ve­ring­en i två etap­per, och tog ett rum i sän­der, där var­dags­rum, hall, kon­tor och sov­rum ingick i förs­ta etapp. Gol­ven sli­pa­des och må­la­des i en ljus­grå ton. Tak, väg­gar, och list­verk ströks med vit färg, dels för att re­flek­te­ra lju­set, och dels för att vitt blir en bra fond åt in­red­ning­en och får rum­men att ver­ka stör­re.

– För oss var det väl­digt vik­tig att be­va­ra den gam­la käns­lan och få fram så myc­ket av lä­gen­he­tens ur­sprung som möj­ligt. För att åter­stäl­la se­kel­skif­tes­käns­lan till­ver­ka­de vi en panel till var­dags­rum­met som vi sat­te upp och må­la­de vit, sä­ger Ida.

NÄR RUM­MEN VAR fär­digre­no­ve­ra­de tog Ida och Mor­ten en pa­us på sex må­na­der. Un­der ti­den skis­sa­de de

på kö­kets ut­form­ning. Kö­ket be­stod ti­di­ga­re av tre små rum. Då väg­gar­na var bä­ran­de fick de sät­ta upp en pe­la­re som gjor­de att bä­rig­he­ten in­te även­ty­ra­des. Köksön pla­ce­ra­des in­till, och på så vis smäl­ter pe­la­ren in, och blir en del av kö­ket i stäl­let för att stic­ka ut och kän­nas fel­pla­ce­rad. För att få en ru­stik käns­la put­sa­de pa­ret väg­gar­na och må­la­de de vack­ra, små­spröj­sa­de fönst­ren svar­ta. Gol­vet ströks med en mörk ny­ans av ku­lö­ren pe­trol.

– Vi är oer­hört nöj­da med vårt kök. Det är stort och vi fick plats med både köksö och matplats. Dess­utom har vi fått in myc­ket för­va­ring. Spe­ci­ellt nöj­da är vi med de svar­ta fönst­ren och det pe­trol­fär­ga­de gol­vet, det ska­par en käns­la av stor­stad, som att be­fin­na sig i en cool vindsvå­ning i NewYork, sä­ger Ida.

ATT IDA ÄR myc­ket in­tres­se­rad av in­red­ning syns tyd­ligt i pa­rets hem. Lä­gen­he­ten är per­son­ligt in­redd med lop­pis­fynd och de­sign­klas­si­ker, gam­malt och nytt. Här finns många ro­li­ga de­tal­jer som till ex­em­pel den om­gjor­da ben­sin­dun­ken från and­ra värd­s­kri­get som i dag har fått en ny funk­tion som bar­skåp. Idas fa­vo­rit­mö­bel är ut­an tve­kan få­töl­jen i bei­ge och svart som står i var­dags­rum­met, de­sig­nad av Hans J Weg­ner. Den stod i hen­nes mor­fars hem, och re­dan när hon var gans­ka så li­ten så äls­ka­de hon att sit­ta i den. Och när Ida fyll­de 17 år så fick hon den i pre­sent av sin mor­far.

– Vi har en för­kär­lek för ud­da sa­ker, som ger

in­red­ning­en en twist. En dag satt jag och sur­fa­de på lunch­ras­ten och ham­na­de på Lau­ritz.com och hit­ta­de en enar­mad ban­dit till­ver­kad på 1950-ta­let, fem mi­nu­ter ef­ter att auk­tio­nen var av­slu­tad ha­de jag det vin­nan­de bu­det och den enar­ma­de ban­di­ten kun­de flyt­ta hem till oss, sä­ger Ida.

VAR­DAGS­RUM­MET ÄR IDA och Mor­tens favoritrum, och här kopp­lar de gär­na av ef­ter en dag på job­bet. Men även kö­ket är ett rum som de gär­na till­bring­ar tid i, då de tyc­ker myc­ket om att la­ga mat. Det är även här de ham­nar när vän­ner­na är på be­sök, då köksön är per­fekt för bar­häng me­dan ma­ten tilla­gas.

– Vi gil­lar att all­tid ha ett pro­jekt på gång, och visst nju­ter vi av vår fär­digre­no­ve­ra­de lä­gen­het, men ef­ter ett tag så bör­ja­de vi kän­na läng­tan ef­ter att bör­ja med nå­got nytt. Och vi har all­de­les nyss köpt ett sten­hus från 1907, som kom­mer att krä­va myc­ket re­no­ve­ring, och det ser vi fram emot, sä­ger Ida.

”Vi har en för­kär­lek för ud­da sa­ker, som ger in­red­ning­en en twist”

ORIGINALDETALJ

1 Mel­lan rum­men finns de gam­la skjut­dör­rar­na be­va­ra­de.

LJU­SA RUM

2 I hal­len är det gam­la skaf­fe­ri­fönst­ret be­va­rat, och lå­ter lju­set mel­lan kök och var­dags­rum pas­se­ra.

GRUP­PE­RAT

3 På den gam­la kis­tan som Ida köpt på lop­pis för tio kro­nor har hon ar­ran­ge­rat ett stil­le­ben med ski­ra glas­kloc­kor och väx­ter. AV­KOPP­LING

4 Få­töl­jen av Hans J Weg­ner har va­rit en kär fa­vo­rit se­dan Ida var li­ten. Hon fick den av sin mor­far i fö­del­se­dags­pre­sent. Ne­on­skylt i plåt från Le­ben­cph. Bar­skå­pet på väg­gen är en om­gjord ben­sin­dunk från and­ra världs­kri­get.

6

7

MATPLATS

5 Väg­gar­na är put­sa­de och den grova be­tong­struk­tu­ren ger kö­ket en in­dust­ri­ell käns­la. Tav­lor från So­ci­e­ty6 och Han Kjø­ben­havn. Köks­sof­fan är vin­tage från 1950ta­let. Bor­det har pa­ret gjort själ­va av gam­la golv­brä­dor som de mörk­bet­sat. Bric­ka, ter­mos och skå­lar på bor­det från Nor­mann Co­pen­ha­gen.

RE­NO­VE­RAT

6 Kö­ket be­stod ti­di­ga­re av tre små rum. Ef­ter re­no­ve­ring­en rym­mer det både matplats och stor köksö och mas­sa för­va­ring i form av en hel vägg med vi­ta hög­skåp. Köks­in­red­ning från Ikea med hand­tag från Su­per­front. Ku­lör på gol­vet, Jotun 5362 fu­sion. Lam­pa över bor­det från Berg­man­light.

FIN­PORS­LIN

7 På hyl­lan står klas­siskt Danskt pors­lin från Royal Co­pen­ha­gen.

PER­SON­LIG STIL

9 Ida och Mor­ten gil­lar ud­da de­tal­jer som de blan­dar in i in­red­ning­en, för en per­son­lig stil.

SOV­RUM

10 Säng­lam­por från Hay. Säng­bor­det kom­mer från Idas mor­far.

9

10

MI­NI­KON­TOR

8 Innanför var­dags­rum­met finns Idas och Mor­tens kon­tor. Skriv­bord i te­ak från Idas mor­far. Stol av Jai­me Hayons från &tra­di­tion.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.