Ul­ri­ca in­re­der svart, vitt och na­tur­nä­ra

I ett ny­byggt om­rå­de i Helsing­borg har Ul­ri­ca Gath ska­pat ett un­der­skönt hem i vi­tas­te vitt med spän­nan­de in­slag från na­tu­ren. Här stortrivs he­la fa­mil­jen!

Leva & Bo - - Innehåll - Av CE­CI­LIA GRENDER Foto CA­RO­LI­NE TENGEN

IHELSINGBORG, IN­TE LÅNGT från Öresunds­stran­den och ba­ra ett sten­kast från So­fi­e­ro slott, bor Ul­ri­ca och hen­nes fa­milj. Ul­ri­ca är bi­trä­dan­de rek­tor på en av stans grund­sko­lor och dri­ver dess­utom en in­red­nings­blogg. In­tres­set för in­red­ning föd­des när Ul­ri­ca fick in­re­da sitt eget gårds­hus i an­slut­ning till för­äld­ra­hem­met i Åla­bo­dar­na.

– Jag gick helt loss på det lil­la gårds­hu­set som mi­na för­äld­rar över­lät till mig. Jag in­red­de hej vilt i var­ma färg­kom­bi­na­tio­ner med in­spi­ra­tion från ha­vet.

För ett och ett halvt år se­dan gick Ul­ri­ca med sin sys­ter på vis­ning­en av den 165 kvadrat­me­ter sto­ra vil­lan. Hu­set låg på en hörn­tomt i ett ny­byg­gar­om­rå­de som hon och Mi­kael länge ha­de spa­nat in. När­he­ten till na­tu­ren och till sko­lan där Ul­ri­ca ar­be­tar och älds­ta so­nen går loc­ka­de. Sam­ti­digt ha­de de pre­cis fått ett at­trak­tivt er­bju­dan­de om att kö­pa en egen tomt och ha­de helt klart för sig vad de vil­le byg­ga.

Hu­set vi­sa­de sig ha ex­akt den plan­lös­ning som de pla­ne­rat för sitt dröm­hus. Det var de­sig­nat av en dansk ar­ki­tekt som verk­li­gen ha­de tänkt till, och hu­set från 1998 ha­de pre­cis fått helt nya fa­sa­der. Så de gjor­de en helom­vänd­ning – och Ul­ri­ca la ett bud re­dan på förs­ta vis­ning­en.

– Det­ta är tred­je vil­lan vi kö­per och vi är va­na att gö­ra om hu­sen till vårt eget. Det blev långt ifrån en to­tal­re­no­ve­ring men näs­tan he­la kö­ket byt­tes ut, en vägg revs och al­la väg­gar och golv må­la­des om. Se­dan bygg­de vi al­ta­nen med nytt trädäck på över 50 kvadrat­me­ter, be­rät­tar Ul­ri­ca.

RE­NO­VE­RING­EN GJOR­DES I ett en­da svep, det job­ba­des dag och natt och al­la hel­ger. Men när sista mo­men­tet var kvar, att mon­te­ra det nya kö­ket från Ikea, tog kraf­ter­na slut. Ul­ri­ca och Micke, som an­nars gör myc­ket själ­va, hyr­de in två hant­ver­ka­re som såg till att kö­ket kom på plats och tog hand om de hund­ra­tals Ike­akar­tong­er som fyll­de var­dags­rum­met. Ef­ter två må­na­der var allt klart och hel­rätt in i mins­ta de­talj.

Ul­ri­ca har en för­kär­lek för gam­la, vack­ra skåp. Hu­set är fullt av dem, och de fles­ta har hon må­lat om i svart el­ler vitt.

– Jag skul­le be­skri­va min in­red­nings­stil bo­he­misk, svart och vit med na­tur­li­ga in­slag där myc­ket är lop­pis­fynd.

Al­la som kom­mer på be­sök får nju­ta av hen­nes stil­le­ben som är stra­te­giskt ut­pla­ce­ra­de i hu­set. Uppig­gan­de, na­tur­li­ga in­slag i hem­met är ock­så de många björk­stam­mar­na och gre­nar i vack­ra ur­nor som in­ne i vär­men är på väg att knop­pas och de vår­likt grö­na lök­väx­ter som Ul­ri­ca plan­te­rat i ru­sti­ka ke­ra­mik­kru­kor.

– När jag väl mö­ble­rat får möb­ler­na stå där de står. Det finns of­tast ba­ra en pla­ce­ring som är op­ti­mal i ett hus. En del möb­ler har till och med hängt med från vårt förs­ta hem, be­rät­tar Ul­ri­ca.

– Jag är gans­ka svart­vit även om jag har fått pip­pi på gult just för till­fäl­let. Eb­be fick en fond­vägg i en gul­mönst­rad ta­pet från Ferm Living i för­ra vec­kan. Ett in­fall jag fick när jag fyn­da­de någ­ra me­ter av den su­per­sö­ta ta­pe­ten i vår färg­bu­tik.

ÖVER HEM­MET VI­LAR ett be­hag­ligt lugn som för­stärks av den har­mo­nis­ka in­red­ning­en i över­vä­gan­de vitt. Ul­ri­ca bju­der på en kopp kaf­fe vid köksön är fa­mil­jens mat­bord un­der vec­ko­da­gar­na. På väg­gen häng­er små svart­vi­ta ut­skrif­ter av Ul­ri­cas In­stagram­bil­der.

Här från kö­ket har fa­mil­jen ge­nom de sto­ra glas­par­ti­er­na en mäk­tig ut­sikt över den vack­ra lövsko­gen.

– Går jag sti­gen som myn­nar ut här på fram­si­dan av hu­set har jag en kvarts pro­me­nad ner till stran­den, sä­ger Ul­ri­ca.

Det var när­he­ten till ha­vet och det fak­tum att hu­set lig­ger på en hörn­tomt som gjor­de att fa­mil­jen blev för­äls­ka­de i hu­set. Och sit­ter man här i kö­ket och vi­lar blic­ken på na­tu­ren är det svårt att tän­ka sig att vi sit­ter mitt i ett bo­stads­om­rå­de i när­he­ten av cen­tra­la Helsing­borg.

PUT­SAD FA­SAD

1 Hu­set på 165 kvadrat­me­ter bygg­des 1998.

VITT GOLV

2 Ek­par­ket­ten är må­lad tre gång­er med vit täck­färg. I Ike­afå­töl­jen lig­ger en pric­kig filt från Afro­art. Pal­lar från Tu­lix. Skå­pet är ny­till­ver­kat och köpt i en af­fär i Helsing­borg.

3

GRUP­PE­RAT

3 Ett av Ul­ri­cas väl­kom­po­ne­ra­de stil­le­ben.

PRAK­TISK VÄGG

4 Ulrika har må­lat en svart fond­vägg på över­vå­ning­en. Här häng­er vack­ra ur­klipp, bil­der och fo­ton. Ar­bets­lam­pa från Bil­te­ma. Dröm­fång­a­re från Flo­wer­team. Brev­kläm­mor i mäs­sing från Hay.

LEKFULLT RUM

5 Eb­be har ett rym­ligt rum. Tält i can­vas från Gra­nit. Lå­dor och kof­fer­tar har Ul­ri­ca fyn­dat på lop­pis.

6

SKOL­MA­TE­RI­AL

6 Att sam­la fi­na läro­me­del är gans­ka na­tur­ligt för Ul­ri­ca som är lä­ra­re i bot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.