Sov­rum­met ska va­ra my­sigt & om­bo­nat

Leva & Bo - - Redaktören -

SOV­RUM­MET SKA VA­RA un­der­bart my­sigt och gär­na li­te ro­man­tiskt. En stor, ge­ne­rös säng med lyx­i­ga la­kan och mas­sor av kud­dar. Det ska kän­nas om­bo­nat! Och så gär­na bra be­lys­ning och fin för­va­ring. Det får in­te bli rum­met med ba­ra ­över­bliv­na möb­ler och ud­da pry­lar.

In­spi­re­ras av vårt här­li­ga sov­rum med ho­tell­rums­käns­la! He­la rum­met är in­rett i lug­na fär­ger och skö­na tex­tili­er. Och tänk vad här­ligt att sät­ta föt­ter­na på den tjoc­ka mat­tan var­je mor­gon. En li­ten smink­hör­na och en kläd­ställ­ning är både vac­kert och prak­tiskt. Li­te grö­na väx­ter pas­sar i sov­rum­met ock­så. Ki­ka på si­dan 16.

Vi har dess­utom sam­lat 36 tips och idéer till ditt sov­rum på si­dan 22. En li­ten de­talj kan gö­ra stor skill­nad. Na­tur­nä­ra, lyx­igt el­ler lekfullt – välj sti­len som pas­sar dig och ditt ­dröm­rum.

Älskar du ock­så böc­ker? De är fi­nast i bok­hyl­lan, men det finns även and­ra ro­li­ga al­ter­na­tiv att an­vän­da dem på i in­red­ning­en. En snygg tra­ve på soff­bor­det, i fönst­ret el­ler på gol­vet, el­ler ­för­vand­la boken till en lamp­fot el­ler tänd­sticks­ask. På si­dan 38 hit­tar du kre­a­ti­va och ro­li­ga idéer där gam­la böc­ker är i fo­kus.

Ki­ka in i ­un­der­ba­ra ­dröm­hem, hit­ta nya, spän­nan­de re­cept och fi­na pry­lar till bad­rum­met. Och myc­ket mer.

LE­VA & BO är ma­ga­si­net för dig som vill ska­pa ditt eget dröm­hem!

”Tänk vad här­ligt att sät­ta föt­ter­na på den tjoc­ka mat­tan var­je mor­gon”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.