”Var in­te rädd för att blan­da sti­lar”

Fo­to­gra­fen och för­fat­ta­ren Ida Magntorn har gjort en bok om hur man in­re­der per­son­ligt och ska­par en skön at­mo­sfär hem­ma. – Låt sti­lar kroc­ka, sä­ger Ida Magntorn.

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Hur in­re­der man per­son­ligt?

– Ge­nom att in­te va­ra rädd för att blan­da sti­lar, gär­na möb­ler och sa­ker från många oli­ka år­tion­den. Låt sti­lar kroc­ka ibland. Ett mot­to som är bra att tän­ka på är ”Ett per­fekt hem är ett tec­ken på ett bort­slö­sat liv”.

Vem är du?

– Jag är för­fat­ta­re, fotograf och form­gi­va­re. ”Ho­me sto­ri­es” är min fjär­de bok om in­red­ning. Jag gör även tid­nings­re­por­tage och har ar­be­tat som re­dak­tör för bland an­nat Syd­svens­kans bo­stads­del Hem­ma.

Be­skriv din stil?

– Jag skul­le be­skri­va min stil som este­tisk, li­te lätt bo­he­misk med en stil­ren nor­disk un­der­ton.

Var hit­tar du allt du in­re­der med?

– Jag hit­tar sa­ker på nä­tauk­tion, lop­pis, Ikea, ja li­te varstans. Men det är säl­lan spe­ci­ellt dyrt el­ler ex­klu­sivt.

Föl­jer du in­red­ningstren­der?

– Jag föl­jer ab­so­lut in­red­ningstren­der, men gans­ka omed­ve­tet. Jag in­re­der som jag tyc­ker är fint, men mär­ker att det of­ta kan va­ra in­flu­e­rat av tren­der som är på gång.

Var får du in­spi­ra­tion ifrån?

– Hem­ma hos and­ra, på kafé­er, re­stau­rang­er, re­sor, i tid­ning­ar, fil­mer, men även när jag lä­ser böc­ker med fi­na in­te­ri­ör­be­skriv­ning­ar.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Jag bor i ett gam­malt hus med grå­må­la­de bräd­golv. I var­dags­rum­met har vi en c­hip­pen­da­le­sof­fa, mas­sor av bok­hyl­lor, grö­na väx­ter och en myc­ket li­ten taklam­pa med ­glas­pris­mor som jag ärvt av min far­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.