”Jag kän­de di­rekt att den här lä­gen­he­ten kan jag få my­sig och per­son­lig”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

hans förs­ta eg­na bo­stad ef­ter fler­ta­let oli­ka stu­dent­bo­en­den un­der stu­di­e­ti­den i Väx­jö. Nu skul­le den nya lä­gen­he­ten få en helt ny käns­la. Yt­skik­ten var dock re­dan re­no­ve­ra­de så Erik sat­sa­de på att re­no­ve­ra kö­ket som var i stort be­hov av en upp­fräsch­ning.

– Jag vil­le be­va­ra den ru­sti­ka käns­lan. Det gam­la kö­ket var sli­tet och in­tets­ä­gan­de och här ha­de jag re­dan från bör­jan en plan på att ska­pa ett nytt kök med bist­ro- och in­du­stri­käns­la. Just den sti­len tyc­ker jag kö­ket del­vis ha­de fö­re re­no­ve­ring­en ge­nom det vi­ta plank­gol­vet och framför allt te­gel­väg­gen. Men ge­nom min re­no­ve­ring blev det än­nu mer in­du­stri­käns­la med rost­fria un­der­skåp, nya, rost­fria vit­va­ror och vitt ka­kel med svart fog, sä­ger Erik.

– På grund av kö­kets stor­lek be­höv­des så myc­ket för­va­ring som möj­ligt på li­ten yta, fort­sät­ter Erik. Jag val­de höga över­skåp och som kom­ple­ment till dem öpp­na hyll­plan för snyg­ga­re för­va­ring. Över­skå­pen vil­le jag få så oan­sen­li­ga som möj­ligt och där­för val­de jag vi­ta, hand­tags­lö­sa luc­kor för att ge allt fo­kus åt den und­re, rost­fria bän­ken i stäl­let.

KÖ­KET RE­NO­VE­RA­DES MED hjälp av Eriks pap­pa som är snic­ka­re.

Erik och Fred­rik gil­lar ock­så att kö­pa möb­ler och byg­ga om dem för att ska­pa ex­akt den stil de vill ha.

– Skän­ken har vi byggt av skåp från Ikea, be­rät­tar Erik. Skåpstom­mar­na har Ved­ding­eluc­kor som både

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.