”Jag gil­lar en en­kel bas i vitt, gråska­la och ut­val­da träslag där man se­dan kan ad­de­ra det man gil­lar i färg och form”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

topp­ski­va, si­dor och luc­kor samt ek­sta­var som bensta­tiv. Ett an­nat ex­em­pel är soff­bor­det som ock­så är från Ikea, men med egen­gjut­na be­tong­ski­vor.

Erik har så länge han kan min­nas va­rit kre­a­tiv, och har all­tid gil­lat att mö­ble­ra om sitt rum och gö­ra rit­ning­ar över rum­met med ut­klipp­ta möb­ler som flyt­ta­des runt för att hit­ta nya plan­lös­ning­ar. En snick­ran­de pap­pa har nog ock­så bi­dra­git till att han ald­rig va­rit rädd för att ska­pa, byg­ga och re­no­ve­ra.

ERIK GIL­LAR EN en­kel och gra­fisk in­red­ning med in­slag av vär­me i de­tal­jer­na. Även bland­ning­en mel­lan gam­malt och nytt är vik­tig för att få till den rät­ta käns­lan. De gam­la och per­son­li­ga de­tal­jer­na be­hövs för att ska­pa en in­red­ning som in­te ser ut som en ­mö­bel­ka­ta­log med ba­ra de se­nas­te pry­lar­na snyggt upp­ra­da­de.

– Vik­ti­gast är att man har ett hem att tri­vas i, be­rät­tar Erik. Jag gil­lar en en­kel bas i vitt, gråska­la och ut­val­da träslag där man se­dan kan ad­de­ra det man gil­lar i färg och form. På så sätt är det in­te svårt att änd­ra stil när man kän­ner för det. Just nu är fa­vo­ri­ter­na be­tong, lju­sa träslag och väx­ter i ler­kru­kor.

För att hit­ta det där som ing­en an­nan har är för­råd hos för­äld­rar el­ler lop­pi­sar de ab­so­lut bäs­ta plat­ser­na att le­ta på. Där finns många bort­glöm­da el­ler ra­ta­de möb­ler som kan få nytt liv med li­te färg el­ler byg­gas om till helt nya funk­tio­ner.

– Mi­na fa­vo­rit­bu­ti­ker när jag le­tar in­red­nings­pry­lar är an­nars Rum 21, Ar­til­le­ri­et och Mar­ket 29, be­rät­tar Erik.

IN­SPI­RA­TION TILL NYA in­red­nings­idéer hit­tar Erik på Instagram, tv och i in­red­nings­ma­ga­sin. Även Hem­net är en stor in­spi­ra­tions­käl­la, och oav­sett om man sö­ker bo­stad el­ler in­te får man många tips om hur man kan ska­pa en röd tråd i in­red­ning­en då man får se al­la rum i ett hem.

– Jag får ock­så väl­digt myc­ket in­spi­ra­tion av min sam­bo, som ock­så är väl­digt in­tres­se­rad av in­red­ning och de­sign, sä­ger Erik. Se­dan han flyt­ta­de in hos mig har vi till­sam­mans ut­veck­lat lä­gen­he­ten än­nu mer ge­nom att kom­bi­ne­ra det bäs­ta av oss bå­da. Han har en grym stil och gör dess­utom eg­na prints som nu pry­der vå­ra väg­gar.

– Lä­gen­he­ten är verk­li­gen pre­cis som vi vill ha den nu. Men jag dröm­mer om att kun­na in­re­da ett stör­re hem till­sam­mans med Fred­rik. Där vi har mer ut­rym­me och kan ska­pa nya, spän­nan­de lös­ning­ar. Det svå­ra med att bo så li­tet som vi gör i dag är att lyc­kas få in al­la pry­lar vi be­hö­ver. Vi har fle­ra, ärv­da möb­ler som vän­tar på att få en upp­fräsch­ning och nytt liv i ett hem med stör­re ut­rym­me, och som ska bli rik­tigt kul att sät­ta tän­der­na i så små­ning­om.

VARM KÄNS­LA

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.