”Jag in­spi­re­ras av mo­de­värl­den”

Malin Glemme är både de­sig­ner och grun­da­re av svens­ka Lay­e­red som fått myc­ket upp­märk­sam­het för si­na tren­di­ga mat­tor. – De förs­ta mat­tor­na till­ver­ka­des för mitt eget hem.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Ni gör tren­di­ga, svensk­de­sig­na­de mat­tor. Hur star­ta­de allt?

– Jag lät spe­ci­al­till­ver­ka en mat­ta till mig själv för att jag tyck­te att det var så svårt att hit­ta en snygg, pris­värd mat­ta. Den syn­tes i ett in­red­nings­re­por­tage och folk bör­ja­de hö­ra av sig för att frå­ga om den gick att kö­pa och idén till Lay­e­red föd­des.

Vem är du?

– Jag har job­bat på H&M:s in­köps­kon­tor un­der många år med bland an­nat spe­ci­al­kol­lek­tio­ner och gäst­sam­ar­be­ten. Se­nas­te tjäns­ten var som sek­tions­chef på H&M:s damun­der­klä­der.

Var till­ver­kas mat­tor­na?

– De till­ver­kas i nor­ra In­di­en där stör­re de­len av till­verk­ning­en är helt för hand. För de sto­ra mat­tor­na krävs det tre vä­va­re på en mat­ta då väv­sto­lar­na är upp­åt fy­ra me­ter bre­da!

Var får du in­spi­ra­tion ifrån?

– Jag häm­tar in­spi­ra­tion från allt möj­ligt, som fil­mer och hus­fa­sa­der. Ef­tersom jag har job­bat länge med mo­de är det ock­så na­tur­ligt att häm­ta myc­ket in­spi­ra­tion från mo­de­värl­den.

Föl­jer du in­red­ningstren­der?

– In­di­rekt så gör jag det, nu är det myc­ket art de­co-in­flu­en­ser i in­red­ning­en, men jag för­sö­ker att mest gå på mag­käns­la och gö­ra det som jag tyc­ker är fint.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Det är en klas­sisk grund med en del mer spe­ci­el­la showpie­ces som stic­ker ut. In­te en en­da vit vägg ut­an to­ner av grått samt mönst­ra­de ta­pe­ter. Jag ef­ter­strä­var all­tid att hål­la en in­tres­sant bland­ning, fe­mi­nint mot mer mas­kulint, mat­ta ytor mot mer blan­ka, en däm­pad fond mot en mer krä­van­de tav­la och så vi­da­re. Kon­tras­ter ska­par all­tid spän­ning till ett rum och be­hövs!

Vad har ni på gång framö­ver?

– Vi bred­dar sor­ti­men­tet ­yt­ter­li­ga­re un­der vå­ren men än så länge hål­ler vi hem­ligt vad det är för ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.