”Det en­da vi har ta­git hjälp med är ta­ket på ga­ra­get och kak­ling­en i kö­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

skaf­fat sig bra er­fa­ren­he­ter och kom­mit fram till vad de gil­lar.

Den rö­da trå­den är den lju­sa ba­sen på golv och väg­gar. Det läm­nar öp­pet för att kom­plet­te­ra med färg­star­ka och per­son­li­ga de­tal­jer ut­an att det kroc­kar med nå­gon an­nan stil el­ler form­språk.

– Da­ni­el bör­jar dock trött­na li­te på re­no­ve­ran­det, me­dan jag gär­na fort­sät­ter, sä­ger Christi­ne. Det gäl­ler att hit­ta en bra me­del­väg som pas­sar fa­mil­jen, så nu har jag fått stå tillbaka en stund. Dock är det li­te som åter­står att fixa, så la­gom till vå­ren kanske vi sät­ter i gång igen.

– Vi gör i stort sett all­ting själ­va, det en­da vi har ta­git hjälp med är tak­by­tet på ga­ra­get och kak­ling­en i kö­ket, när vi känt att ti­den in­te räckt till.

Det som står på att gö­ra-lis­tan för vå­ren är en upp­fräsch­ning av över­vå­ning­en där yt­skik­ten ska fix­as till. På ne­der­vå­ning­en är det tvätt­stu­gan och för­äld­ra­sov­rum­met som ska to­tal­re­no­ve­ras. Ef­ter det är det ut­si­dan som åter­står att job­ba med.

– Men vi tar det lugnt, sä­ger Christi­ne. Just nu är det gans­ka stiltje på re­no­ve­rings­fron­ten, och så får det va­ra ibland. Man mås­te vän­ta tills in­spi­ra­tio­nen in­fin­ner sig igen.

IN­TRES­SET FÖR IN­RED­NING har hängt med så länge som Christi­ne kan min­nas. Det bör­ja­de med att hon mö­ble­ra­de om of­ta när hon var li­ten, och hen­nes för­äld­rar över­ras­ka­des ibland av att sof­for och möb­ler byt­te plats när de in­te var hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.