SKA­PA STIL­LE­BEN

Leva & Bo - - Personliga Blickfång -

Trött­nar du på ett ­stil­le­ben kan du ska­pa en ny käns­la ge­nom att gruppera om, ta bort el­ler läg­ga till. ÅÅUTSE Det blir mind­re rö­rigt i hem­met om du sam­lar fi­na sa­ker på ett stäl­le i stäl­let för att spri­da ut allt i he­la hem­met. Bra plat­ser kan va­ra en hyl­la, en bänk och ett li­tet bord. ÅÅMIXA. Välj fö­re­mål med oli­ka höj­der och pla­ce­ra de störs­ta sa­ker­na längst bak. Blan­da ma­te­ri­al som blankt och matt och kom­bi­ne­ra mju­ka for­mer med ra­ka lin­jer. Hit­ta mot­sats­fär­ger och mixa mörkt och ljust. ÅÅTEMA. Är du för­tjust i en spe­ci­ell stad kan du sam­la sa­ker ef­ter det. Det kan va­ra re­se­min­nen som Eif­fel­torn el­ler and­ra sou­ve­ni­rer. El­ler kust­te­ma där du blan­dar strand­fynd med skepps­lyk­tor. Ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser­na! ÅÅSAMMA Håll dig till en och sam­ma färg, el­ler någon­ting du spa­rar på, hun­dar i oli­ka for­mer, flas­kor el­ler va­ser. ÅÅRAMA Har du fle­ra små stil­le­ben på sam­ma mö­bel kan du pla­ce­ra de oli­ka grup­per­na på en bric­ka el­ler en vac­ker ka­kel­plat­ta. Det­ta kan sär­skil­ja sam­ling­ar­na och gö­ra in­tryc­ket mind­re rö­rigt. ÅÅVÄLJ Välj tre, fem el­ler sju pry­lar i stäl­let för jäm­na an­tal för en mer dy­na­misk käns­la.

EN PLATS.

STIL.

IN.

UD­DA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.