”Det bäs­ta med vårt hem är lug­net som in­fin­ner sig så fort man kom­mer in”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

IEN MY­SIG LÄ­GEN­HET på 73 kvadrat­me­ter bor Ame­lie med sam­bon Mar­kus och en katt. Lä­gen­he­ten lig­ger i ett lands­höv­dings­hus byggt 1915 i Ba­ga­re­går­den i Gö­te­borg. – Vi har bott i Gö­te­borg i ett år nu se­dan vi tog be­slu­tet att pro­va en ny stad. Min lil­la­sys­ter och Mar­kus bror fanns re­dan i Gö­te­borg så vi viss­te hur stan såg ut och att vi nog skul­le tri­vas här. Det var dock svårt att be­stäm­ma sig var i stan vi skul­le bo, men ef­ter att ha be­sökt Ba­ga­re­går­den var vi säk­ra, be­rät­tar Ame­lie.

Det tar ba­ra fem mi­nu­ter in till cen­tra­len med spår­vag­nen som går di­rekt ut­an­för dör­ren. Bätt­re kun­de det in­te bli. All gröns­ka runt hu­set gör att det än­då in­te känns som om man be­fin­ner sig mitt i stan.

– Vi var på någ­ra vis­ning­ar in­nan, men ing­en lä­gen­het kän­des helt rätt tills den­na kom. Bil­der­na av­slö­ja­de att det var en fan­tas­tisk lä­gen­het.

Ett pro­blem var att Ame­lie be­fann mig i Pa­ris un­der vis­nings­hel­gen och Mar­kus job­ba­de, så ing­en av dem kun­de titta på lä­gen­he­ten. Mar­kus bror gick dit och ring­de se­dan Mar­kus och Ame­lie och sa att lä­gen­he­ten var jät­te­fin.

– Vi li­ta­de på ho­nom och bör­ja­de bu­da. Jag vå­ga­de in­te hop­pas på nå­got ef­tersom in­tres­set var stort, men en dag kom Mar­kus hem och be­rät­ta­de att vi vun­nit bud­giv­ning­en.

Det nya hem­met såg pa­ret in­te för­rän en må­nad fö­re till­trä­det.

– Det var otro­ligt ner­vöst, jag var så rädd att käns­lan in­te skul­le fin­nas där. Men det gjor­de den, lä­gen­he­ten var fi­na­re än vad bil­der­na vi­sa­de. De vi­ta plank­gol­ven knar­ra­de här­ligt när vi gick över dem.

PA­RET BÖR­JA­DE MED att ri­va ut ett par gam­la, fu­la gar­de­ro­ber i sov­rum­met. Se­dan må­la­des al­la ta­pe­ter över.

– Jag älskar ta­pe­ter hos and­ra men i mitt hem mås­te jag ha en vit grund, an­nars blir det rö­rigt i mitt hu­vud.

– Det är det en­da vi har be­hövt gö­ra i lä­gen­he­ten. Både bad­rum och kök var re­no­ve­rat i vår smak. Men jag dröm­mer om att by­ta till en mar­mor­ski­va i kö­ket.

Det finns även möj­lig­het att sät­ta in en ka­kel­ugn, nå­got som Ame­lie drömt om i många år. Men pa­ret tar en sak i ta­get och kän­ner ing­en stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.