In­spi­re­ras av sti­lar­na i veckans dröm­hem

Leva & Bo - - Redaktören -

HUR OF­TA BY­TER du stil? Ha­kar du på var­je ny trend el­ler pas­sar du på att by­ta stil när du flyt­tar? El­ler tyc­ker du att det är här­ligt att ha al­la sti­lar sam­ti­digt hem­ma? Kanske har du haft sam­ma stil se­dan du fick din förs­ta bo­stad. Jag gil­lar den tillå­tan­de stil­mix­en som lik­som all­tid känns rätt. Ald­rig su­per­mo­dern men hel­ler ald­rig helt omo­dern. Li­te sam­ma stil he­la ti­den i grun­den.

Där­för har jag lätt att tyc­ka om fa­mil­jens Kol­bäcks här­li­ga dröm­hem på si­dan 20. Pa­ret sä­ger att de in­te har nå­gon sär­skild in­red­nings­stil men att de har haft sam­ma stil sen de var 18 år. Här­ligt och en­kelt med en ljus bas, li­te ret­ro­käns­la och mas­sor av grö­na väx­ter. Bli in­spi­re­rad av den lil­la vi­ta en­plans­vil­lan med den char­mi­ga in­red­ning­en.

Även hem­ma hos Ti­na och Tobias är in­red­nings­sti­len per­son­lig och en mix av gam­malt och nytt. Vik­ti­gas­te de­tal­jen i den lil­la två­an är de grö­na väx­ter­na som syns öve­rallt. Ki­ka in och njut av dröm­hem­met på si­dan 44.

Det är änt­li­gen dags att bör­ja od­la. Chi­li är både lätt att od­la och vac­kert i som­ma­rens kru­kor. Vi har valt ut de bäs­ta nya sor­ter­na och hjäl­per dig lyc­kas med od­ling­en som gär­na får star­ta på föns­ter­brä­dan.

Dess­utom här­lig New Eng­land-stil, 27 tips för barn­rum­met och go­da rät­ter med allt i en form. Och mis­sa in­te re­cep­ten på sem­lor­na som är nå­got all­de­les ex­tra!

Hit­ta din egen stil och njut av allt gott i veckans LE­VA&BO.

”Ljus bas, li­te ret­ro­käns­la och mas­sor av grö­na väx­ter”

ULRIKA NORD­LIN­DER

re­dak­tör LE­VA & BO

Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.