”Plä­dar­na väger upp till fy­ra ki­lo”

Med ett par jät­te­stic­kor gör Jen­ny Nord­ström gi­gan­tiskt sto­ra ull­plä­dar. – De bju­der in till mys och är jät­tesnyg­ga att in­re­da med.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Det ser tungt ut att stic­ka jät­teplä­dar,­hur star­ka ar­mar har du fått?

– När jag stic­kar vi­lar plä­den i knät, så det är ax­lar­na man blir stark i. Plä­dar­na väger mel­lan 3,2 ki­lo och upp till 4 ki­lo styck.

Hur kom du på idén?

– Jag lär­de mig att stic­ka för två år se­dan och vil­le stic­ka nå­got sär­skilt. Jag såg att man stic­ka­de­o­ver­si­zed plä­dar i USA och blev in­spi­re­rad. Se­dan tog det li­te tid att gö­ra re­se­arch och hit­ta det bäs­ta ma­te­ri­a­let.

Vad an­vän­der du för stic­kor?

– Det är jät­testo­ra stic­kor som min man har till­ver­kat av rundstav från bygg­han­deln. Jag har stor­le­kar­na­33 och 44 mil­li­me­ter.

Är det svårt?

– Jag tyc­ker in­te det, men det är en an­nan tek­nik än van­lig stick­ning.­ Hur lång tid tar det att gö­ra en filt?

– Ef­fek­tiv stick­ning mel­lan tre och fy­ra tim­mar. Och så går det åt tid att fixa de­tal­jer så att de ska hål­la bra.

Hur var­ma är de?

– Gans­ka var­ma, men me­ri­noull är tem­pe­ra­tur­re­gle­ran­de.

Var kom­mer ul­len ifrån?

– Från Sy­da­me­ri­ka el­ler Syd­af­ri­ka be­ro­en­de på till­gäng­lig­het av ic­ke-mu­le­sa­de me­ri­nofår. För mig är det vik­tigt att dju­ren le­ver un­der bra för­hål­lan­den.

Vil­ken är din fa­vo­rit?

– Plä­den Su­per chunky i fär­gen Ash. Den är ask­grå och det är ock­så den som är po­pu­lä­rast.

Hur in­re­der man med plä­dar­na?

– Man har dem som en snygg in­red­nings­de­talj på sof­fan, el­ler som tufft över­kast på säng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.