”Jag älskar bra ka­strul­ler”

Krö­ga­ren Karl Ljungs dröm­kök är stort och har ut­sikt över vatt­net. – Jag gil­lar när mat­plat­sen häng­er ihop med nå­gon typ av ute­plats, sä­ger han.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto LI­NUS HALLSENIUS

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Vi bor i en lä­gen­het på Sö­der­malm med tre rum. Jag tyc­ker om en li­te äld­re stil med trä­golv och re­jä­la möb­ler. Hem­met är gans­ka ljust, vi har myc­ket trämöb­ler men ock­så lä­der och många tav­lor, både fo­to­konst och mål­ning­ar. Det tyc­ker jag är här­ligt.

Hur ser ditt kök ut?

– Det är gans­ka ljust och från 30-ta­let, allt­så gans­ka av­långt och trångt. Vi har byggt om li­te för att ska­pa fler ytor så där det är me­ning­en att man ska ha ett fru­kost­bord har vi byggt mer köks­bänk och för­va­ring. Men det finns fort­fa­ran­de plats att hänga i kö­ket om man vill!

Vil­ken köks­pryl kla­rar du dig in­te ut­an?

– Det är li­te ut­tja­tat att sva­ra kni­var, även om det är sant. Jag sä­ger ka­strul­ler! Rik­tigt bra ka­strul­ler som går att få hög tem­pe­ra­tur i. Jag älskar pan­nor­na från Mau­vi­el men Scan­pan är ock­så ett bra al­ter­na­tiv.

Vad äter du helst till fru­kost?

– Ägg! Jag gör all­tid äggrät­ter på mor­go­nen och äter minst två ägg om da­gen. Hur jag tilla­gar dem be­ror på dags­for­men och vad jag har i ky­len.

Vad bju­der du di­na vän­ner på?

– Jag gil­lar mur­rig mat så här års, det blir gär­na lång­kok och helst skal­djur till för­rätt. Då kan vi dric­ka både champagne och röd­vin un­der sam­ma kväll. Jag har ett väl­digt stort vi­nin­tres­se så jag läg­ger myc­ket om­sorg på vi­net. Fak­tiskt så skul­le jag sä­ga att jag la­gar ma­ten ef­ter vi­net och in­te tvärtom.

Vad är din mat­fi­lo­so­fi?

– Jag gil­lar när det är så rakt, är­ligt och till­gäng­ligt som möj­ligt. Jag pra­ta­de med Ed­ward Blom härom­da­gen och då sa­de han att folk in­te är ute ef­ter nya sma­ker ut­an de vill ha sma­ker som de kän­ner igen. Det är så rätt! Vi vill åter­upp­le­va sma­ker som vi har min­nen knut­na till. En klas­si­ker blir ju in­te en klas­si­ker för att den är då­lig. Jag föl­jer helst års­ti­der­na när jag la­gar mat ock­så.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Champagne är lyx och det har vi all­tid hem­ma! Över­lag så tyc­ker vi att det är värt att kö­pa dyr mat. Se­dan är städ­hjälp värl­dens bäs­ta in­red­ningstips, det un­nar vi oss ock­så.

Hur ser ditt dröm­kök ut?

– Mitt dröm­kök lig­ger i Gam­la Stan och är en bra mö­tes­plats med en snygg ut­sikt över vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.