”Grönt är den rö­da trå­den hos oss”

I cen­tra­la två­an i Öre­bro har Fri­da in­rett med vack­ra stil­le­ben, egen­till­ver­ka­de möb­ler och ar­ve­gods. Grö­na väx­ter och blad har bli­vit den rö­da trå­den som bin­der sam­man al­la rum.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Foto CE­CI­LIA MÖLLER Sty­ling EM­MA OLAI Text TI­NA ÅGREN

NÄR FRI­DA OCH Tobias träf­fa­des för åt­ta år se­dan flyt­ta­de de ihop i en li­ten et­ta på 35 kvadrat­me­ter i Öre­bro. Bå­da stu­de­ra­de på uni­ver­si­te­tet och ha­de en eko­no­mi­som in­te tillät någ­ra stör­re ut­sväv­ning­ar. Det blev dock gans­ka snabbt för trångt i den lil­la et­tan. Be­ho­vet av ett se­pa­rat sov­rum var stort, dels för att få li­te av­skild­het och dels för att kun­na plug­ga ut­an att stö­ra varand­ra. De vil­le allt­så ha stör­re – men var be­grän­sa­de till att sö­ka bland le­di­ga hy­res­rät­ter.

– Vi var in­te kräs­na, be­rät­tar Fri­da. Ef­tersom vi in­te ha­de råd att kö­pa en bostads­rätt, kun­de vi in­te väl­ja lä­gen­het fritt, ut­an fick nöja oss med vad som er­bjöds på hy­res­mark­na­den.

DE HA­DE TU­REN att hit­ta en tvåa i cen­tra­la Öre­bro och flytt­las­set gick till den nya lä­gen­he­ten­2010. Ef­tersom­lä­gen­he­ten är en hy­res­rätt får de in­te re­no­ve­ra yt­skik­ten ut­an hy­res­vär­dens tillå­tel­se.

– Även om lä­gen­he­ten är i fint skick öns­ka­de vi att det

PE­LAR­GON

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.