”Svartvin­bärs­trä­det till hö­ger på föns­ter­bän­ken är egent­li­gen en ut­om­hus­växt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

fanns tillå­tel­se till viss re­no­ve­ring, sä­ger Fri­da. Jag frå­ga­de om jag fick läm­na in kök­s­luc­kor­na på re­no­ve­ring, men fick ty­värr nej.

Fri­da gav dock in­te upp dröm­men om att ska­pa ett hem med per­son­lig stil ba­ra för att de in­te fick gö­ra någ­ra stör­re för­änd­ring­ar. I stäl­let sat­sa­de hon på att ska­pa triv­sam­ma mil­jö­er mot den stan­dar­di­se­ra­de bas som lä­gen­he­ten ha­de. Grö­na väx­ter blev den rö­da trå­den i al­la rum, och många vack­ra väx­ter med oli­ka blad­verk mju­kar upp den lju­sa in­red­ning­en.

– Svartvin­bärs­trä­det till hö­ger på föns­ter­bän­ken är egent­li­gen en ut­om­hus­växt, sä­ger Fri­da. Och den lil­la väx­ten in­till är en ek som jag od­lat själv.

ATT OD­LA UTOMHUSVÄXTER in­om­hus är in­te omöj­ligt, det gäl­ler ba­ra att ge väx­ter­na så op­ti­ma­la för­ut­sätt­ning­ar som möj­ligt för att de ska tri­vas, nå­got som Fri­da är bra på. Doft­pe­lar­go­ner är en an­nan fa­vo­rit, in­te ba­ra på grund av dof­ten ut­an även för det ski­ra blad­verk som väx­ter­na har. Som kom­ple­ment till al­la grö­na väx­ter bru­kar Fri­da kö­pa hem färs­ka blom­mor som för­gyl­ler var­dags­rums­bor­det of­ta­re än vad stu­dent­li­vet egent­li­gen tillå­ter. Med vack­ra stil­le­ben och kre­a­ti­va idéer blir in­red­ning­en mer in­bju­dan­de och per­son­lig.

– Jag har svårt att sä­ga vil­ken in­red­nings­stil jag har, sä­ger Fri­da. Det är mest en sa­lig bland­ning av sa­ker jag tyc­ker om. Jag tän­ker säl­lan att någon­ting ska pas­sa med någon­ting an­nat. Det mesta går i ne­utra­la to­ner och jag fal­ler säl­lan för färg­stark in­red­ning.

– Jag vill dock att det ska va­ra här­ligt att kom­ma hem. Of­tast blir det så när man blan­dar gam­malt och nytt,

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.